Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 657/2009

Číslo : Star – 657/2009
V Bratislave dňa 5. 3. 2009

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe
Znaleckého posudku č. 16/2008 vypracovaného Doc. Ing. Gabrielou Juhászovou a na základe
kontrolných ohliadok v teréne oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu
na výrub 1 ks listnatého stromu – topoľa Simonovho rastúceho na verejnom pozemku na rohu
Šuňavcovej a Sibírskej ulice, parcela č. 22014 v k. ú. Nové Mesto v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom nutnosti
výrubu stromu je jeho nevyhovujúci zdravotný stav a hrozba jeho pádu na blízku
komunikáciu. Predmetný pozemok je v správe Hlavného mesta SR Bratislavy – Mestskej
časti Bratislava – Nové Mesto.
Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú dostatočne známy, mestská časť
zároveň upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506,
5. poschodie. Námietky a pripomienky je možné podať osobne na tunajšom úrade alebo
písomne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu , Tu (vlastník pozemku)
2. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova ul. 20, 832 90 Bratislava 3 (správca zelene)
Na vedomie :
3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie
na internete
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1 (zúčastnená osoba)
5. Bc. Andrej Alberty, Šancová ul. 51, 831 04 Bratislava 3 (gesčný poslanec)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:37, webman
Hore
Hore
Hore