Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 654/2008

Číslo : Star – 654/2008
V Bratislave dňa 10. 3. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe podania obyvateľov bytového domu na Piešťanskej ul. 1 – 3 v Bratislave, vykonanej ohliadky dňa 7. 2. 2008 a na základe dodatočnej žiadosti správcu uvedeného bytového domu spoločnosti NOVBYT, spol. s r. o. zo dňa 4. 3. 2008 oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks čerešní višňových s obvodmi kmeňov 67 cm a 85 cm rastúcich na verejnom pozemku za bytovým domom na Piešťanskej ul. 1, parcela č. 11758/1 v k. ú. Nové Mesto v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom žiadosti o výrub predmetných stromov je nepriaznivé pôsobenie drevín na zdravotný stav obyvateľky bytového domu p. Dany Minarčíkovej v čase kvitnutia. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú mestskej časti dostatočne známe, správny orgán ochrany prírody a krajiny zároveň upúšťa od ústneho konania a terénnej ohliadky. Do podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky je možné podať na tunajšom úrade do 7 dní od doručenia a vyvesenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu , Tu
2. NOVBYT, spol. s r. o., Hálkova ul. 11, 831 03 Bratislava 3
3. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova ul. 20, 832 90 Bratislava 3

Na vedomie :
1. Dana Minarčíková, Piešťanská ul. 1, 831 02 Bratislava 3
2. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a

Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:30, webman
Hore
Hore
Hore