Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 612/2005

Číslo : Star - 612/2005
V Bratislave dňa 14. 3. 2005

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul. č. 48, 826 46 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou HYDROTEAM, s. r. o., Varšavská ul. č. 3, 831 03 Bratislava, požiadal podaním zo dňa 9. 3. 2005 o súhlas na výrub 149 ks drevín rastúcich na pozemkoch na Tomášikovej ul., parcely č. 15 115/70, 15 215/3, 15 111/70, 15 111/2, 15 111/13, k. ú. Nové Mesto z dôvodu pripravovanej stavby ,,Bratislava - Vajnorská ul. - Rožňavská ul., Rekonštrukcia kanalizačného zberača "C". Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 5. 4. 2005 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov na Tomášikovej ul. v Bratislave (na konečnej zastávke električky č. 6).
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č.dverí 517, 5. poschodie a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia, alebo pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové MestoVytvorené: 11.04.2014 11:12, webman
Hore
Hore
Hore