Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 573/2009

Číslo : Star – 573/2009
V Bratislave dňa 7. 4. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení
Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, Bratislava, požiadal podaním zo
dňa 18. 2. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 275 ks stromov a 50 ks krovín rastúcich na
pozemkoch parcely č. 11279/2, 11279/5, 11279/17, 11280/32, 11280/43, 11280/56, 15140/4,
15140/9, 21968/2, k. ú. Nové Mesto a parcela č. 21949/3, k. ú. Nivy. Ako dôvod nutnosti
výrubu drevín žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu ,,Rekonštrukcia Zimného štadióna
O. Nepelu na ul. Odbojárov v Bratislave – 2. časť – Prístupové komunikácie“. Uvedeným
dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
21. 4. 2009 o 9.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred objektom zimného
štadióna na ul. Odbojárov v Bratislave.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
2. Generálny investor Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, 852 92 Bratislava 5
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu, Tu
Zúčastnenej osobe :
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
B/ Na vedomie :
5. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:41, webman
Hore
Hore
Hore