Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 570/2009

Číslo : Star – 570/2009
V Bratislave dňa 25. 2. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ spoločnosť UBM KOLIBA s. r. o., Plynárenská ul. 1, Bratislava, požiadal
podaním zo dňa 13. 2. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 10 ks stromov s obvodmi kmeňov
nad 40 cm rastúcich na pozemkoch žiadateľa parcely č. 4976, 4977, 4978, 4979, 4975/1,
4975/2, 4975/3, 4975/4, 4412/1 a 4412/2 v kat. ú. Vinohrady Ako dôvod nutnosti výrubu
drevín žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu obytného súboru ,,Koliba HILL RESIDENCE“.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
10. 3. 2009 o 9.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred budovou Miestneho
úradu MČ Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Žiadateľovi :
1. UBM KOLIBA s. r. o., Plynárenská ul. 1, 821 09 Bratislava 2
B/ Na vedomie :
2. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 ( písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
4. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 ( písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková Tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:35, webman
Hore
Hore
Hore