Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 570/2008

Číslo : Star – 570/2008
V Bratislave dňa 29. 2. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadatelia Mgr. Ján Gottweis a Viera Gottweisová, Sibírska ul. 30, Bratislava podaním zo dňa 22. 2. 2008 požiadali v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 1 ks čerešne s obvodom kmeňa 135 cm rastúcej na pozemku na Svätovojtešskej ul. v Bratislave, parcela č. 22535/2 v k.ú. Nové Mesto z dôvodu narušovania statiky rodinného domu. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 18. 3. 2008 o 10.00 hod so zrazom účastníkov konania pred rodinným domom č. 38 na Svätovojtešskej ulici v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie. Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať na tunajšom úrade do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Mgr. Ján Gottweis, Sibírska ul. 30, 831 02 Bratislava 3
•2. Viera Gottweisová, Sibírska ul. 30, 831 02 Bratislava 3
•3. Ing. Andrea Kršáková, Pri mlyne 12, 831 07 Bratislava 36

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a

Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221Vytvorené: 11.04.2014 13:29, webman
Hore
Hore
Hore