Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 479/2009

Číslo : Star – 479/2009
V Bratislave dňa 13. 2. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ spoločnosť Z.O.A., s. r. o., Jovsa č. 288, Jovsa požiadal podaním zo dňa
26. 1. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov o vydanie súhlasu na výrub 1 ks duglasky tisolistej s obvodom kmeňa 92 cm
rastúcej na pozemku na Smrečianskej ul. 20, parcela č. 11985 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod
nutnosti výrubu stromu žiadateľ uviedol, že drevina rastie v mieste nutnosti osadenia
vsakovacích košov dažďovej vody. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
3. 3. 2009 o 14.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na Smrečianskej ulici
v Bratislave pred pozemkom žiadateľa.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Žiadateľovi :
1. Z.O.A., s. r. o., Jovsa č. 288, 072 32 Jovsa
Zúčastnenej osobe :
2. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. č. 3/b, 811 06 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:34, webman
Hore
Hore
Hore