Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 478/2009

Číslo : Star – 478/2009
V Bratislave dňa 13. 2. 2009
Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ spoločnosť GTC Jarošova OC, s. r. o., ul. 29. augusta č. 2, Bratislava,
požiadal podaním zo dňa 11. 2. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 10 ks ihličnatých stromov
– 9 ks borovíc čiernych s obvodmi kmeňov 86 cm, 46 cm, 62 cm, 49 cm, 66 cm, 72 cm, 80
cm, 62 cm a 66 cm a 1 ks smreka pichľavého s obvodom kmeňa 44 cm rastúcich na pozemku
na Jarošovej ul., parcela č. 11723/5 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín
žiadateľ uviedol pripravovanú rekonštrukciu administratívnej budovy a dostavbu parkoviska.
Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 3. 3. 2009
o 9.30 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na Sliačskej ulici v Bratislave pod
železničným nadjazdom..
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Žiadateľovi :
1. GTC Jarošova OC, s. r. o., ul. 29. augusta č. 2, 811 07 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
2. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
4. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 ( platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková Tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:33, webman
Hore
Hore
Hore