Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 45/2007

Číslo : Star - 45/2007
V Bratislave dňa 8. 1. 2007

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť CD - Consult, s. r. o., Pribinova ul. 1173/1, Púchov (Skalická cesta 17, Bratislava), v zastúpení spoločnosťou JV-Trend, s. r. o. Trebišovská ul. 2, Bratislava, požiadal v zmysle § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podaním zo dňa 6. 12. 2006 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku žiadateľa na Skalickej ceste, parcely č. 13177/8, 13 a 20 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu ,,Bytový dom - 20 bytových jednotiek - Biely kríž“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 30. 1. 2007 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov na Skalickej ulici v Bratislave pred bytovým domom č. 8 - 12.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové MestoVytvorené: 11.04.2014 12:31, webman
Hore
Hore
Hore