Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 428/2008

Číslo : Star – 428/2008
V Bratislave dňa 13. 2. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Rastislav Baliga, Záruby č. 1, Bratislava požiadal podaním zo dňa 12. 2. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín – 2 ks orechov, 1 ks čerešne a 3 ks jabloní rastúcich na pozemku na rohu ul. Záruby a Čremchovej ul., parc. č. 18207/2 v k. ú. Vinohrady z dôvodu pripravovanej stavby rodinného domu. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 26. 2. 2008 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na pred pozemkom žiadateľa na rohu Čremchovej ul. a ul. Záruby v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Rastislav Baliga, ul. Záruby č. 1, 831 01 Bratislava 37

Na vedomie :
2. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a

Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:24, webman
Hore
Hore
Hore