Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 423/2008

Číslo : Star – 423/2008
V Bratislave dňa 28. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe podania obyvateľov bytového domu na ul. Čsl. parašutistov č. 7 v Bratislave zo dňa 12. 2. 2008, vykonanej spoločnej ohliadky dňa 6. 3. 2008 a na základe zaslaného zápisu z domovej schôdze vlastníkov bytov bytového domu na ul. Čsl. parašutistov č. 7 zo dňa 18. 4. 2008 oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks vŕby kučeravej s obvodom kmeňa 104 cm rastúcej na verejnom pozemku pred bytovým domom č. ul. Čsl. parašutistov č. 3 - 9, parcela č. 11739/1 v k. ú. Nové Mesto v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom nutnosti výrubu vŕby je tienenie okien bytov v bytovom dome, ohrozovanie okolia a inžinierskych sietí a vyvolávanie alergických reakcií u obyvateľov domu. Predmetný pozemok je zverený Hlavným mestom SR Bratislavou do správy MČ Bratislava – Nové Mesto. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú mestskej časti dostatočne známe, zároveň upúšťa od ústneho konania a terénnej ohliadky. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie. V prípade záujmu môže byť vykonaná aj nová ohliadka na tvári miesta. Námietky a pripomienky je možné podať na tunajšom úrade do 7 dní od doručenia a vyvesenia tohoto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu , Tu
•2. K.T.I. družstvo, Banšelova ul. 2, 821 04 Bratislava 2 (zabezpečiť vyvesenie vo vchodoch dotknutého bytového domu č. 3 – 9 na ul. Čsl. parašutistov)
•3. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova ul. 20, 832 90 Bratislava 3

Na vedomie :
•4. Dana Trandžíková, ul. Čsl. parašutistov č. 7, 831 03 Bratislava 3
•5. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•6. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
•7. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancov ául. 96, 831 04 Bratislava 3 - (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 09:36, webman
Hore
Hore
Hore