Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 420/2008

Číslo : Star – 420/2008
V Bratislave dňa 1. 4. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Ing. Michal Halás, PhD., Hurbanova ul. 83, 920 01 Hlohovec požiadal podaním zo dňa 11. 2. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle s obvodom kmeňa 47 cm a 1 ks jablone s obvodom kmeňa 95 cm rastúcich na pozemku na ul. Cesta na Kamzík, parcely č. 6652/1 a 6652/3 v k. ú. Vinohrady. Ako nutnosť výrubu drevín žiadateľ uviedol výstavbu rodinného domu. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 15. 4. 2008 o 14.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred pozemkom dotknutom výrubom na ul. Cesta na Kamzík č. 21 v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Ing. Michal Halás, PhD., Hurbanova ul. 83, 920 01 Hlohovec
•2. MVDr. Oľga Halásová, Hurbanova ul. 83, 920 01 Hlohovec
•3. PharmDr. Viera Jančinová, Dohnányho ul. 1, 821 08 Bratislava 2

Na vedomie :
•4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:39, webman
Hore
Hore
Hore