Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 415/2005

Číslo : Star - 415/2005
V Bratislave dňa 11. 3. 2005

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

    Žiadateľ spoločnosť PENZIÓN, stavebné družstvo, so sídlom ul. E. Belluša 4, 921 01 Bratislava, prevádzka Bratislava, Mierová ul. 83, 821 05 Bratislava, požiadal podaním zo dňa 8. 2. 2005 o súhlas na výrub 24 ks vzrastlých stromov a 22 ks krov rastúcich na pozemkoch na ul. Cesta na Kamzík, parcely č. 6128/23 a 24, k.ú. Vinohrady, ktorých vlastníkom je žiadateľ a parcela č. 21 667, k.ú. Vinohrady vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava z dôvodu umiestnenia stavby ,,Bytový dom Cesta na Kamzík{Písmo: Times New Roman symbol: 147}. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
    V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 31. 3. 2005 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov pred objektom reštaurácie ,,Slamená búda na Jeséniovej ul. Bratislava - Koliba.
    Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č.dverí 517, 5. poschodie a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia, alebo pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
    Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :

1. PENZIÓN, stavebné družstvo Piešťany, prevádzka Bratislava, Mierová 83, 821 01 Bratislava 2
2. Hl. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
4. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava 3
5. Štátna ochrana prírody SR, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny Bratislava, Hanulova5/d, 844 40 Bratislava 42

Co : starosta, ÚPŽP a/a

Vybavuje : Mgr. Kmeťková A. tel. 49 253 381


Vytvorené: 11.04.2014 11:06, webman
Hore
Hore
Hore