Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 40/2008

Číslo : Star – 40/2008
V Bratislave dňa 9. 1. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť ŠOLTÉSOVEJ 12 s. r. o., so sídlom ul. Šoltésovej č. 12, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MADING s. r. o., Blumentálska ul. 19, Bratislava, podaním zo dňa 4. 1. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov požiadal o vydanie súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých stromov, 15 ks listnatých stromov a 3 ks kríkových skupín rastúcich na pozemkoch v lokalite Letná - Hálková ul., parc. č. 11738/2 v k. ú. Nové Mesto (pozemok žiadateľa) a parc. č. 11738/1 v k. ú. Nové Mesto (pozemok Hl. mesta SR Bratislavy – Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) z dôvodu pripravovanej stavby ,,Polyfunkčný objekt Hálkova – Letná ul., Bratislava“.  Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 24. 1. 2008 o 10. 00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania pred pôvodným objektom na rohu Hálkovej a Letnej ulice v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Šoltésovej s. r. o., ul. Šoltésovej ul. 12, 811 08 Bratislava 1
•2. MADING s. r. o., Blumentálska ul. 19, 811 07 Bratislava 1
•3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu, Tu

Na vedomie :
•4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - organizačné odd. – pre zverejnenie na úradných tabuliach
- odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•5. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
•6. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3
Vytvorené: 11.04.2014 13:10, webman
Hore
Hore
Hore