Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 387/2005

Číslo : Star - 387/2005
V Bratislave dňa 1. 3. 2005

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

    Žiadateľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto č. 4, 816 07 Bratislava, v zastúpení Ing. arch. Ľubomírom Závodným, Svoradova ul. č. 7 - 9, 811 03 Bratislava, požiadal podaním zo dňa 9. 2. 2005 o súhlas na výrub 43 ks drevín s obvodmi kmeňov nad 40 cm rastúcich na pozemkoch na Tomášikovej ul., parcela č. 15 111/12, 15 111/116, 15 111/117, 15 111/123, 15 111/54 v k.ú. Nové Mesto (medzi areálom bývalého detského dopravného ihriska a bývalým objektom IKEA) z dôvodu umiestnenia stavby ,,Budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s.“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
 V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 22. 3. 2005 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov na Tomášikovej v Bratislave (pred bývalým objektom IKEA).
 Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č.dverí 517, 5. poschodie a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia, alebo pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto č. 4, 816 07 Bratislava 1
•2. Ing. arch. Ľubomír Závodný, Svoradova ul. č. 7 - 9, 811 03 Bratislava 1
•3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1
•4. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová 96, 831 04 Bratislava 3
•5. Štátna ochrana prírody SR, Regionálna správa ochrany prírody a krajiny Bratislava, Hanulova 5/d, 844 40 Bratislava 42Vytvorené: 11.04.2014 11:04, webman
Hore
Hore
Hore