Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star- 3157/2004

Číslo : Star- 3157/2004
V Bratislave dňa 29. 12. 2004

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ AŠK INTER SLOVNAFT Bratislava, Junácka 10, Bratislava požiadal podaním zo dňa 27. 12. 2004 o súhlas na výrub 14 ks topoľov čiernych rastúcich v priestore futbalového ihriska na Junáckej ul., parcela č. 15 130/29 v k.ú. Nové Mesto, z dôvodu ohrozovania rozvodov automatického zavlažovania koreňmi stromov a ohrozovania športovcov padajúcimi konármi. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Pozemok, na ktorom dreviny rastú, je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestnu obhliadku spojenú s ústnym konaním na deň 20. 1. 2005 o 10.00 hod., so zrazom účastníkov na Junáckej ul. v Bratislave (pred vstupom do sídla AŠK INTER SLOVNAFT Bratislava za objektom POLUS CITY CENTRA).
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č.dverí 517, 5. poschodie a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 10 dní od doručenia, alebo pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 


Vytvorené: 11.04.2014 09:07, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore