Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 3151/2007

Číslo : Star – 3151/2007
V Bratislave dňa 13. 2. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť GTC Real Estate Vinohrady s. r. o., Ul. 29. augusta č. 2, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou ENG2 SR spol. s r. o., Karpatská ul. 23, Bratislava, podaním zo dňa 3. 12. 2007, doplneným podaním zo dňa 23. 1. 2008 a podaním zo dňa 12. 2. 2008, požiadal v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub drevín – 19 ks stromov, 6 plôch krovitého porastu a 5 radov viniča hroznorodého rastúcich na pozemkoch v lokalite Vtáčnik nad Sliačskou ulicou v Bratislave., parcely č. 4431/1, 4796, 4798, 4800/2, 4800/7, 4800/8 a 4800/9 v k. ú. Vinohrady z dôvodu pripravovanej stavby ,, Obytný súbor ,,GREEN PARK“ Vtáčnik, Bratislava, časť SO-201 Prístupová komunikácia a chodník, SO-202 Cyklistický chodník“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 28. 2. 2008 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania na na Sliačskej ulici v Bratislave (pod železničným mostom). Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. GTC Real Estate Vinohrady s. r. o., Ul. 29. augusta č. 2, 811 07 Bratislava 1
•2. ENG2 SR, spol. s r. o., Karpatská ul. 23, 811 05 Bratislava 1
•3. Slovenský pozemkový fond Bratislava – Regionálny odbor Bratislava, Krížna ul. 52, 821 08 Bratislava 2

Na vedomie :
•4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto - odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

K účasti sa pozýva :
•5. ŠOP SR, Regionálne centrum ochrany prírody Bratislava, Mlynská dolina 1, 811 04 Bratislava 1

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a

Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 13:27, webman
Hore
Hore
Hore