Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 3101/2006

Číslo : Star - 3101/2006
V Bratislave dňa 6. 12. 2006

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ MVA s. r. o. - Ing. arch. Mgr. art. Martin Vojta, Višňová ul. 10, Bratislava požiadal v zmysle § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podaním zo dňa 21. 11. 2006 o vydanie súhlasu na výrub 6 ks stromov a 2 m2 kríkového porastu rastúcich na pozemku vlastníka Hlavné mesto SR Bratislava - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na Višňovej ulici, parcela č. 5930/1 v k. ú. Vinohrady. Ako dôvod nutnosti výrubu stromov žiadateľ uviedol stavbu parkovacích miest pre potreby nadstavby bytového domu. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 19. 12. 2006 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov na Višňovej ulici v Bratislave pred bytovým domom č. 10 - 12. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vybavuje : Kmeťková tel. 49 253 221Vytvorené: 11.04.2014 12:27, webman
Hore
Hore
Hore