Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2957/2008

Číslo : Star – 2957/2008
V Bratislave dňa 8. 1. 2009

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe podania
oddelenia výstavby a investícií tunajšieho úradu zo dňa 4. 11. 2008 a doplnenia podania zo
dňa 20. 11. 2008 oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 22
ks listnatých stromov rastúcich na verejnom pozemku na Krahulčej ulici, parcela č. 22297
v k. ú. Nové Mesto v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. Dôvodom nutnosti výrubu stromov je pripravovaná stavba ,,Krahulčia
– rekonštrukcia komunikácie a oporné múry“. Predmetný pozemok je v správe Hlavného
mesta SR Bratislavy – Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 20. 1. 2009
o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na rohu Sliačskej a Krahulčej ul.v Bratislave.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade
Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506,
5. poschodie. Námietky a pripomienky je možné podať osobne na tunajšom úrade, písomne
alebo pri konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu , Tu (vlastník pozemku)
2. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova ul. 20, 832 90 Bratislava 3 (správca zelene)
3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. výstavby a investícií, Tu
Na vedomie :
4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
5. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1 (zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:12, webman
Hore
Hore
Hore