Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2914/2004

Číslo : Star-2914/2004
V Bratislave dňa 3. 12. 2004

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
verejnou vyhláškou


    Žiadatelia JUDr. Pavol Javorček s manželkou, Kafendova ul. 26, Bratislava, v zastúpení Ing. Dagmar Mizerákovou, Šúrska ul. 18, Bratislava, požiadali podaním zo dňa 16. 6. 2004 o súhlas na výrub drevín rastúcich na pozemku na Guothovej ul., parcela č. 6128/29 a 6128/30 v k.ú. Vinohrady v súvislosti s pripravovanou výstavbou bytového domu. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. Vzhľadom na nutnosť zmeny riešenia dopravy bola podaním zo dňa 29. 11. 2004 pôvodná žiadosť doplnená o posudok stromovej vegetácie rastúcej na pozemku na Černicovej ul., parcela č. 21663/3, k.ú. Vinohrady. Predmetný pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a je zverený do správy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
V súvislosti s doplnením podania zároveň mestská časť zvoláva miestnu obhliadku spojenú s ústnym konaním na deň 16. 12. 2004 o 10.00 hod., so zrazom účastníkov na Černicovej ul. v Bratislave (prístup od Guothovej ul. pri garážach).
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č.dverí 517, 5. poschodie, a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia, pričom dňom doručenia je 15 - ty deň od vyvesenia tejto vyhlášky, alebo pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradných tabuliach mestskej časti a hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.Vytvorené: 11.04.2014 10:53, webman
Hore
Hore
Hore