Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2836/2008

Číslo : Star – 2836/2008
V Bratislave dňa 4. 12. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Obvodný úrad v Bratislave, Staromeststká ul. č. 6, Bratislava, požiadal podaním zo dňa 1. 12. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku parcela č. 13416/18 v k. ú. Nové Mesto na Račianskej ul. pred objektom železničnej stanice Predmestie. Podľa predloženého Dendrologického prieskumu bolo na uvedenom pozemku hodnotených 43 ks stromov a 1 kríková skupina. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 17. 12. 2008 o 10.00 hod. (streda) so zrazom účastníkov konania na Račianskej ul. v Bratislave pred železničnou stanicou Predmestie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
•1. Obvodný úrad v Bratislave, Staromestská ul. 6, 814 40 Bratislava 1 – správca pozemku
•2. Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ul. 2, 812 72 Bratislava 1 – správca pozemku
•3. Športový klub Nepočujúcich Bratislava, Trnavská cesta 33, 831 04 Bratislava 3

Na vedomie :
•4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•5. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
•6. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava  (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 10:49, webman
Hore
Hore
Hore