Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2829/2009

Číslo : Star – 2829/2008
V Bratislave dňa 24. 6. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ spoločnosť ImmoCapital Investment s. r. o., Bajzova ul. č. 9, Bratislava
požiadal podaním zo dňa 26. 11. 2008, doplneným podaním zo dňa 17. 6. 2009, v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie
súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého s obvodom kmeňa 50 cm a 55, 65 m2 kríkového
porastu (zlatovka prostredná, baza čierna, hlošina úzkolistá, orgován) rastúcich na pozemku
parcela č. 5803/1 v k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave. Ako dôvod nutnosti
výrubu drevín žiadateľ uviedol výstavbu parkovacích miest pre nadstavbu bytového domu na
Bárdošovej ul. č. 3 v Bratislave. Pozemok, na ktorom bude výrub drevín realizovaný, je
Hlavným mestom SR Bratislavou zverený do správy Mestskej časti Bratislava – Nové mesto
a je v nájme žiadateľa na základe Nájomnej zmluvy č. 290/2008. Uvedeným dňom bolo
začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť upúšťa od ústneho konania a miestneho
zisťovania, nakoľko predmet žiadosti je už správnemu orgánu známy z vykonanej ohliadky
drevín dňa 18. 6. 2009.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
alebo písomne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
1. ImmoCapital Investment s. r. o., Bajzova ul. č. 9, 821 08 Bratislava 2
2. Metská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu, Tu
3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1
(platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
5. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3
( platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
6. 4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 16:01, webman
Hore
Hore
Hore