Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2784/2006

Číslo : Star - 2784/2006
V Bratislave dňa 7. 11. 2006

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Západoslovenská energetika a. s., Hraničná ul. 14, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou ENERMONT s. r. o., Hraničná ul. 14, Bratislava, požiadal v zmysle § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podaním zo dňa 18. 10. 2006 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks javorov mliečnych a cca 20 m2 porastu orgovánu rastúcich na verejnom pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy - Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Podkolibskej ul., parcela č. 7095/1 v k. ú. Vinohrady z dôvodu pripravovanej stavby ,,Rekonštrukcia TS, Bellova ul., Koliba, Bratislava - Nové Mesto a vybudovanie novej kioskovej TS v zeleni“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 23. 11. 2006 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov na križovatke Bellovej a Podkolibskej ulice v Bratislave (pred parkovo upravenou plochou). Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Vytvorené: 11.04.2014 12:26, webman
Hore
Hore
Hore