Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 273/2009

Číslo : Star – 273/2009
V Bratislave dňa 29. 1. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ Národný futbalový štadión, a. s., Lamačská cesta č. 3, Bratislava, v zastúpení
spoločnosťou FORMAT, spol. s r. o., Kopčianska ul. 20, Bratislava, požiadal podaním
zo dňa 18. 12. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 148 ks stromov rastúcich na pozemkoch
parcely č. 11281/17 a 15125 v k. ú. Nové Mesto v areáli futbalového štadióna FK Slovan
a pozdĺž ul. Viktora Tegelhoffa v súvislosti s pripravovanou stavbou ,,Národný futbalový
štadión – 1. stavba – Štadión, parkovanie a doplnkové funkcie“. Uvedeným dňom bolo začaté
správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
17. 2. 2009 o 9.30 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred vchodom do areálu
futbalového štadióna na ulici Viktora Tegelhoffa v Bratislave.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
1. Národný futbalový štadión, a. s., Lamačská cesta č. 3, 841 04 Bratislava 4
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
3. FORMAT, spol. s r. o., Kopčianska ul. 20, 852 99 Bratislava 5
Zúčastnenej osobe :
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. č. 3/b,
811 06 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
5. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a


Vytvorené: 14.04.2014 14:20, webman
Hore
Hore
Hore