Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 272/2009

Číslo : Star – 272/2009
V Bratislave dňa 2. 2. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ spoločnosť W.A.G. mineral fuels SK, s. r. o., Karadžičova ul. 8/A,
Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Cesproza, s. r. o., Budyšínska ul. 14, Bratislava,
požiadal podaním zo dňa 9. 1. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 22 ks tují západných
rastúcich na pozemku na Trnavskej ul., parcela č. 15138/52 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod
nutnosti výrubu tují žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu ,,TANK & GO čerpacia stanica
PH, Bratislava – Trnavská ul.“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
19. 2. 2009 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania na Trnavskej ulici
v Bratislave pred nákupným centrom KAUFLAND. Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania:
1. W.A.G. mineral fuels SK, s. r. o., Karadžičova ul. 8/A, 821 08 Bratislava 2
2. Cesproza, s. r. o., Budyšínska ul.14, 831 03 Bratislava 3
Zúčastnenej osobe :
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. č. 3/b, 811 06 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:31, webman
Hore
Hore
Hore