Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Číslo: Star - 271/2009

Číslo : Star – 271/2009
V Bratislave dňa 28. 1. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Žiadateľ Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava, v zastúpení
Generálnym investorom Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, Bratislava, požiadal podaním
zo dňa 8. 1. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 35 ks stromov a 5 ks kríkových drevín
rastúcich na pozemkoch parcely č. 15141/1, 15141/2, 15142/1 a 11279/4 v k. ú. Nové Mesto
v lokalite Trnavskej ul. a ul. Odbojárov v súvislosti s pripravovanou stavbou ,,Rekonštrukcia
Zimného štadióna Ondreja Nepelu, objekty SO 201 Zimný štadión a SO 202 Tréningové
haly“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
10. 2. 2009 o 9.30 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania pred objektom zimného
štadióna na Trnavskej ulici v Bratislave.
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
1. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
2. Generálny investor Bratislavy, Röntgenova ul. č. 24, 852 92 Bratislava 5
3. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu, Tu
Zúčastnenej osobe :
4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. č. 3/b,
811 06 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
5. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete a na úradných tabuliach

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 14:18, webman