Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2655/2009

Číslo : Star – 2655/2009
V Bratislave dňa 7. 12. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Žiadateľ spoločnosť ĽSH, a. s., Hlavné nám. č. 5, Bratislava, požiadal podaním zo
dňa 11. 11. 2009 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 6 ks listnatých stromov – 4 ks topoľov
s obvodmi kmeňov 90 – 130 cm, 1 ks brezy s obvodom kmeňa 70 cm a 1 ks pagaštana
s obvodom kmeňa 50 cm rastúcich na pozemku parcela č. 13664/65 v k. ú. Nové Mesto na
Turbínovej ulici v Bratislave. Ako dôvod nutnosti výrubu drevín žiadateľ uviedol zlý
zdravotný stav drevín a poškodzovanie budovy a ohrozovanie zdravia obyvateľov.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené
s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň
17. decembra 2009 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania na Turbínovej ulici
(pred vchodom do areálu spol. PRESPOR).
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
alebo písomne.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
1. ĽSH, a. s., Hlavné nám. č. 5, 811 01 Bratislava 1
B/ Na vedomie :
2. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1
(platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
3. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3
( platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
4.. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 16:09, webman
Hore
Hore
Hore