Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2641/2006

Číslo : Star - 2641/2006
V Bratislave dňa 6. 12. 2006

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou, Sibírska ul. 39, Bratislava zo dňa 18. 10. 2006 a na základe vykonanej ohliadky dňa 16. 11. 2006 v zmysle § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks topoľov rastúcich v areáli Materskej školy na Šuňavcovej ul. č. 13 v Bratislave, parcela č. 11830/4 v k. ú. Nové Mesto. Dôvodom nutnosti výrubu stromov je ohrozovanie zdravia a životov detí.
V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 19. 12. 2006 o 13.30 hod. (utorok) so zrazom účastníkov pred vchodom do areálu materskej školy na Šuňavcovej ulici.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Vybavuje : Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 11.04.2014 12:28, webman
Hore
Hore
Hore