Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2636/2008

Číslo : Star – 2636/2008
V Bratislave dňa 4. 11. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť 1. Račianska, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 13, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MADING s. r o., Trnavská 67, Bratislava, požiadal podaním zo dňa 17. 10. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 7 ks listnatých stromov rastúcich na pozemkoch na Račianskej ul., parcely č. 11486/2 a 11486/3 v k. ú. Nové Mesto. Ako dôvod nutnosti výrubu stromov žiadateľ uviedol pripravovanú stavbu ,,Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul., Bratislava“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 18. 11. 2008 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na Račianskej ul. v Bratislave pred pozemkom žiadateľa (pri Škultétyho ul.). Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
•1. Račianska, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. č. 13, 811 02 Bratislava 1
•2. MADING s. r. o., Trnavská ul. 67, 821 01 Bratislava 2

Na vedomie :
•3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•4. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
•5. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
•6. Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 10:46, webman
Hore
Hore
Hore