Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2611/2008

Číslo : Star – 2611/2008
V Bratislave dňa 12. 9. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ pán Miroslav Kluka, bytom Kalinčiakova ul. 25, Bratislava požiadal podaním zo dňa 27. 8. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 4 ks ovocných stromov – 3 ks čerešní a 1 ks slivky rastúcich na pozemku parcela č. 18746 v k. ú. Vinohrady v lokalite Horskej ul.. Ako dôvod nutnosti výrubu dreviny žiadateľ uviedol zlý zdravotný stav drevín Dňom podania žiadosti bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 30. 9. 2008 o 10.00 hod. (utorok) so zrazom účastníkov konania na rohu Horskej a Pezinskej ul. v Bratislave. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :

A/ Žiadateľovi :
•1. Miroslav Kluka, Kalinčiakova ul. 25, 831 04 Bratislava 3

Zúčastnenej osobe :
•2. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 09 Bratislava 1

Na vedomie :
•3. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 10:34, webman
Hore
Hore
Hore