Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2578/2008

Číslo : Star – 2578/2008
V Bratislave dňa 30. 10. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe podania majiteľa garáže na Kominárskej ulici v Bratislave zo dňa 16. 9. 2008 a vykonanej terénnej ohliadky dňa 2. 10. 2008 oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks listnatých stromov – pajaseňov žliazkatých s obvodmi kmeňov 153 cm a 62 cm rastúcich na verejnom pozemku na Kominárskej ul., parcela č. 11464/3 v k. ú. Nové Mesto v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom nutnosti výrubu stromov je ohrozovanie a poškodzovanie základov a stavby súkromnej garáže. Predmetný pozemok je vo vlastníctve a správe Hlavného mesta SR Bratislavy – Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú mestskej časti dostatočne známe, zároveň upúšťa od ústneho konania a terénnej ohliadky. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie. V prípade záujmu môže byť vykonaná aj nová ohliadka na tvári miesta. Námietky a pripomienky je možné podať na tunajšom úrade do 7 dní od doručenia tohoto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
•1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu , Tu (vlastník pozemku)
•2. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova ul. 20, 832 90 Bratislava 3 (správca zelene)
•3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova ul. 3/b, 811 06 Bratislava 1 (zúčastnená osoba)

Na vedomie :
•4. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 10:44, webman
Hore
Hore
Hore