Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2522/2009

Číslo : Star – 2552/2009
V Bratislave dňa 19. 11. 2009

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka ul. 1, Bratislava na základe podania
obyvateľov bytového domu Osadná ul. č. 10 14 a Mestská ul. č. 1 - 5 v Bratislave,
v zastúpení správcom bytového domu spoločnosťou NOVBYT spol. s r. o., zo dňa
2. 10. 2009 a na základe terénnej ohliadky dňa 20. 10. 2009 oznamuje začatie správneho
konania v zmysle § 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks moruše čiernej s obvodom
kmeňa 103 cm rastúcej na pozemku parcela č. 21972 v k. ú. Nové Mesto na Mestskej ul.
v Bratislave pred vchodom č. 3. Dôvodom nutnosti výrubu moruše je znečisťovanie pavlače
bytového domu v čase dozrievania plodov, vyvešanej bielizne, okolia a parkujúcich áut.
Dňom uskutočnenej terénnej ohliadky bolo začaté správne konanie. Pozemok, na ktorom
moruša rastie, je Hlavným mestom SR Bratislavou zverený do správy Mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto.
Vzhľadom na to, že predmet konania a okolnosti sú správnemu orgánu dostatočne
známe, mestská časť zároveň upúšťa od ústneho konania a miestneho zisťovania
Účastníci konania a zúčastnené osoby môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie
na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave,
č. dverí 506, 5. poschodie a námietky a pripomienky môžu podať osobne na tunajšom úrade,
písomne alebo pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť
písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát pána starostu, Tu (správca pozemku)
2. EKO – podnik VPS, Divízia údržby zelene, Halašova 20, 832 90 Bratislava 3 (správca zelene)
Zúčastnenej osobe :
3. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06
B/ Na vedomie :
4. NOVBYT, spol. s r. o., Hálkova ul. 11, 831 02 Bratislava 3
5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava 1
6. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221


Vytvorené: 14.04.2014 16:06, webman
Hore
Hore
Hore