Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2512/2006

Číslo : Star - 2512/2006
V Bratislave dňa 4. 10. 2006

Oznámenie - o začatí konania podľa § 47 ods. 3 a 5zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na podnet spoločnosti S.R.K. PROGRES s. r. o., Tomášikova ul. 10/A, Bratislava - správcu bytových domov č. 5 - 7 a 11 - 13 na Račianskej ulici v Bratislave zo dňa 12. 9. 2006 oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks topoľov podľa § 47 ods. 3 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z dôvodu dlhodobého narušovania kanalizácie koreňmi stromov. Topole rastú na pozemku na Račianskej ulici medzi objektmi POKROKY, parcelné č. 22000 v k. ú. Nové Mesto. Predmetný pozemok je Hlavným mestom SR Bratislavou zverený do správy Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Mestská časť zároveň nariaďuje miestne zisťovanie spojené s ústnym konaním na deň 19. 10. 2006 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov na Račianskej ul. v Bratislave, pred POKROKMI - vedľa objektu DM - drogérie.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 524, 5. poschodie a svoje návrhy, námety a pripomienky môžu uplatniť pri konaní.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové MestoVytvorené: 11.04.2014 12:20, webman
Hore
Hore
Hore