Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Číslo: Star - 2385/2008

Číslo : Star – 2385/2008
V Bratislave dňa 8. 10. 2008

Oznámenie o začatí konania podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ spoločnosť Slovany s. r. o., Riazanská ul. 33, Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Stavoinvesta Bratislava, s. r. o., Pluhová ul. 2, Bratislava, požiadal podaním zo dňa 22. 9. 2008 v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o vydanie súhlasu na výrub 3 ks listnatých stromov rastúcich na verejných pozemkoch na Kominárskej ul., parcela č. 11462/42 v k. ú. Nové Mesto a na Škultétyho ul., parcela č. 11480/1 v k. ú. Nové Mesto a 3 ks stromov rastúcich na pozemku na Škultétyho ul., parcela č. 21283/2 v k. ú. Nové Mesto vlastníka Železnice SR. Ako dôvod nutnosti výrubu stromov žiadateľ uviedol vybudovanie dopravného pripojenia stavby ,,Polyfunkčný obytný súbor SLOVANY Bratislava – I. etapa“. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. V súvislosti s podaním zároveň mestská časť nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním za účelom posúdenia a prerokovania žiadosti na deň 23. 10. 2008 o 10.00 hod. (štvrtok) so zrazom účastníkov konania na Kominárskej ul. v Bratislave pri garážach. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Miestnom úrade Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, č. dverí 506, 5. poschodie a svoje námietky, návrhy a pripomienky môžu uplatniť pri ústnom konaní.  Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Ing. Richard Frimmel
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie sa doručuje :
A/ Účastníkom konania :
•1. Slovany s. r. o., Riazanská ul. 33, 831 03 Bratislava 3
•2. Stavoinvesta Bratislava, s. r. o., Pluhová ul. 2, 831 03 Bratislava 3
•3. Železnice SR, Klemensova ul. 8, 813 61 Bratislava 1
•4. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, sekretariát starostu, Tu

Na vedomie :
•5. Miestny úrad MČ Bratislava – Nové Mesto, odd. vnútornej správy – pre zverejnenie na internete
•6. Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Godrova 3/b, 811 06 Bratislava 1 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)
•7. Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Šancová ul. 96, 831 04 Bratislava 3 (platí len ak písomne ohlásia svoju účasť na konaní ako zúčastnená osoba)

Co. : pán starosta, ÚPŽP – a/a
Vybavuje : Mgr. Kmeťková tel. 49 253 221
Vytvorené: 14.04.2014 10:42, webman
Hore
Hore
Hore