Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Bratislava Bowl

Priaznivci skateboardingu získali v Novom Meste významný stánok pre svoj šport. S podporou samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto môžu zdarma využívať novú krytú dráhu so špeciálnym skateboardovým bazénom, jediným v Bratislave. Novomestský skatepark na Hálkovej ulici, ktorý nesie názov Bratislava Bowl a prevádzkuje ho Asociácia skateboardingu SR.
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (zo dňa 13.3.2013)
 1. Priestor Bratislava Bowl (“priestor”) je bezplatne prístupný každému v sprievode dobrovoľníka Asociácie skateboardingu SR (“ASSR”) v čase:
  Pondelok až Štvrtok od 16:00 do 22:00 hod.
  Piatok od 15:00 do 22:00 hod.
  Sobota až Nedeľa od 10:00 do 22:00 hod.
 2. Dobrovoľník ASSR pomocou elektronického kľúča otvára vstupné dvere do priestoru. Individuálny vstup si dohodne záujemca s dobrovoľníkom. Kontakt na dobrovoľníkov bude zverejnený na stránke http://bb.assr.us/. 
 3. Prekážky (bazén, bowl, pool) sú určené výhradne k jazde na skateboarde.
 4. Použitie iných prostriedkov (bmx, inline, kolobežka a pod.) je zakázané. V priestore je nutné zdržovať sa minimálne vo dvojici (privolanie pomoci).
 5. Jazdiť na prekážkach (bazén, bowl, pool) môžu osoby:
  - staršie ako 18 rokov len na vlastnú zodpovednosť,
  - osoby mladšie ako 18 rokov len so súhlasom zákonného zástupcu,
  - osoby mladšie ako 15 rokov len v sprievode zákonného zástupcu.
 6. Jazdci sú povinný používať vlastné osobné ochranné pomôcky (OOP) ako sú prilba, chrániče a pod., v rozsahu primeranom svojim dispozíciám, schopnostiam a veku. Jazdci mladší ako 15 rokov používajú OOP povinne.
 7. Je zákázané vylepovať v priestore akékoľvek nálepky, alebo umiestňovať v priestore bez súhlasu ASSR iné reklamné a/alebo propagačné materiály.
 8. Osoba prítomná v priestore je zodpovedná za škodu na zdraví a/alebo zariadení priestoru, ktorú môže spôsobiť svojim správaním.
 9. V priestore je zakázané fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje, iné zakázané látky a/alebo odkladať si cenné veci.
 10. Jazdci sú povinný starať sa o svoje osobné veci tak aby minimalizovali možnosť ich odcudzenia. Zakazuje sa do priestorov prinášať cenné predmety, väčšiu finančnú hotovosť, alkohol, alebo iné zakázané látky a/alebo predmety.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť osobe vstup do priestoru resp. osobu z tohoto priestoru vykázať, ak je osoba neprimerane znečistená, alebo by mohla byť inak na obtiaž ostatným užívateľom.
 12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo deaktivovať elektronický kľúč a/alebo trvalo neumožniť vstup osobe, ktorá v priestore opakovane poruší ustanovenia prevádzkového poriadku.
 13. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Osoby zdržujúce sa v priestore súhlasia so zverejnením svojej podobizne, obrazového a/alebo zvukového záznamu svojej osoby, ktoré vzniknú v priestore.
 14. Do areálu sa vchádza cez osobnú vrátnicu. Vchádzať cestnými motorovými vozidlami do areálu a/alebo zdržovať sa mimo priestor je zakázané.
 15. Podpisom do prezenčnej listiny a/alebo vstupom do priestoru osoba vyjadruje svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať.

   

20130315 - Slávnostné otvorenie skejtuVytvorené: 03.04.2013 14:34, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore