Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Ako vychovávať „generáciu Google“?

Ako vychovávať „generáciu Google“?
25.04.2019 - Ako vplývajú informačné technológie na vývin a správanie detí? Čo robiť, keď sa v škole objaví kyberšikanovanie? Čím to, že sa takéto konanie zisťuje u čoraz mladších žiakov? A prečo majú dnešné deti problémy s učením a pozornosťou častejšie ako v minulosti?
O problémoch, ktoré priniesla moderná doba, prednášala učiteľom a rodičom detí zo základnej školy Za kasárňou Mgr. Lucia Smičeková. Odborníčka s dlhoročnou pedagogickou praxou vysvetlila nielen príčiny, ale odpovedala aj na množstvo konkrétnych otázok a odporučila vhodné výchovné postupy.
Dieťa do šiestich rokov života získava až jednu tretinu podnetov ovplyvňujúcich vývoj mozgu z pohybu, druhú tretinu tvoria zmyslové podnety a tretiu kognitívne operácie. Keď mu manuálne činnosti uľahčíme alebo ich vykonáme zaňho (napríklad jednoduché zaviazanie šnúrok na topánkach), doslova bránime jeho rozvoju. Ťukanie do tabletu nerozvíja ruku, no práve tá je nástrojom mozgu,“ povedala Mgr. Smičeková. Vysvetlila aj dôležitosť emócií pri učení, potrebu dieťaťa rozumieť svojmu okoliu, aby sa cítilo bezpečne. Uviedla množstvo príkladov i zarážajúcich štatistík, ktoré dokazujú, že s čoraz väčším využívaním informačných technológií sa IQ človeka nezvyšuje, naopak, znižuje sa! Kritická je najmä oblasť reči a schopnosť abstraktného myslenia, pretože čítanie, rozprávanie príbehov a rozhovory s deťmi mnohí rodičia nahradili televíziou či počítačom. „Pribúdajú deti s narušenou emočnou väzbou, a to aj v normálne fungujúcich rodinách. Pre zdravý vývin dieťaťa je nesmierne dôležitý očný kontakt, no ten sa vytratí, keď popri rozhovore kontrolujeme správy v mobile. Dieťa prirodzene preberá naše vzory správania, a tak nám vyrastá generácia, ktorá podľa prieskumu TNS strávi denne päť a pol hodiny pri technológiách.
Problémom tínedžerov sa stáva kyberšikanovanie, pred ktorým nedokážu uniknúť, a len jedna pätina detí sa so svojím problémom zverí dospelým. O tom, že dôsledky sú hrozivé, svedčí fakt, že už vo veku 12 – 13 rokov narastá počet prípadov sebapoškodzovania i pokusov o samovraždu. Pomoc psychológa potrebuje nielen dieťa, ktoré je šikanované, ale aj to, ktoré niekomu ubližuje. „Je dôležité podporovať v deťoch odvahu, zmysel pre spravodlivosť, empatiu i ochotu konať. Potrebujú v živote správne vzory, podľa ktorých sa môžu orientovať. Samozrejme, škola i rodina by mali pri výchove úzko spolupracovať,“ dodala odborníčka.
Prednáška i následný rozhovor zanechali hlboký dojem v prítomných rodičoch aj pedagógoch, každý si odniesol veľa námetov na premýšľanie. „Chceli by sme pokračovať v organizácii podobných vzdelávacích podujatí. Učitelia i rodičia sa dozvedia dôležité informácie, lepšie sa spoznajú a spolupráca pri výchove detí sa prehĺbi,“ povedala na záver riaditeľka školy Monika Hulenová. Netreba dodávať, že jej slová sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom.

Text a snímka Jana Škutková

(Uverejnené v Hlase Nového Mesta č. 4/2019, nájdete ho na stránke: https://www.banm.sk/data/att/11198.pdf)


Vytvorené: 26.04.2019 10:20, Borčin Ján