Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ako funguje miestny úrad pre verejnosť v čase pandémie

Ako funguje miestny úrad pre verejnosť v čase pandémie
29.03.2021 - Vzhľadom k epidemiologickej situácii na Slovensku, ktorá vyvolala sprísnené preventívne opatrenia vrátane zákazu vychádzania, je Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre verejnosť zatvorený. Občania môžu samosprávu kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou na adresu Junácka č. 1, 832 91 Bratislava.

Jednotlivé pracoviská miestneho úradu fungujú za nasledovných podmienok:
 1. podateľňa - zamestnanci sú k dispozícií počas pracovných dní v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.
 2. ohlasovňa pobytu - zamestnanci sú k dispozícií po predchádzajúcom telefonickom, resp. elektronickom dohovore v pondelok, v stredu a v piatok výhradne v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.
 3. pokladňa -  pre verejnosť uzavretá
 4. matrika - zamestnanci matričného úradu sú k dispozícií po predchádzajúcom telefonickom, resp. elektronickom dohovore
 5. sociálna oblasť -  sociálne poradenstvo a posúdenie odkázanosti na sociálnu službu zamestnanci vykonávajú osobne len v nevyhnutných prípadoch na základe telefonickej dohody
 6. životné prostredie, stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad cestného správneho orgánu a orgánu vodného hospodárstva
 • komunikáciu ohľadom konaní zamestnanci uskutočňujú výhradne prostredníctvom e-mailov, príp. telefonicky
 • komunikácia v správnom konaní prebieha elektronicky formou elektronických schránok
 • nahliadanie do spisov iba prostredníctvom e-mailu; požiadavku na poskytnutie podkladov konania, ak nie sú dostatočné v rámci oznámenia o začatí konania, je potrebné riešiť v čo najkratšom čase podľa možností technického spracovania podkladov
 • ústne pojednávania a miestne zisťovania nevykonáva, resp. vykonáva len, ak sú zabezpečené príslušné hygienické opatrenia
 • správne poplatky sa vyrubujú výhradne na bezhotovostnú platbu
Telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov nájdete na webovej stránke mestskej časti www.banm.sk v sekcii Kontakty.

Pri vstupe do budovy Miestneho úradu na Junáckej č. 1 sa musíte v zmysle aktuálnych opatrení preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 a dodržiavať všetky hygienické podmienky (respirátor, dobrý zdravotný stav, dezinfekcia rúk, odstup)!
Ďakujeme, že zodpovedným správaním neohrozujete seba, ani pracovníkov úradu.


Vytvorené: 29.03.2021 16:40, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore