Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

9.- 19.02.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 9. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 19. februára 2008

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z komplexnej kontroly referátu miestnych daní Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
5. Správa z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Odborárska, č. 2, Bratislava
6. Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2007
7. Návrh na postúpenie nevymoženej pohľadávky za nájom nebytového priestoru na Račianskej č. 35-37 súčasnému vlastníkovi nebytového priestoru
8. Návrh časového a rámcového programu zasadnutí Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
9. Vyhodnotenie činnosti Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2007
10. Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku verejno-prospešných služieb
11. Návrh na odpredaj časti pozemkov parc. č. 5970/6 a parc. č. 5970/25 v k. ú. Vinohrady pre Slovak-Sol reality, s.r.o., Opavská č. 26, 831 01 Bratislava, IČO:35 909 480
12. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13343/1 - orná pôda o výmere 554 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Petra Jezného s manželkou, bytom Višňová č. 6, 831 01 Bratislava
13. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13343/3 - orná pôda o výmere 538 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Ing. Jána Jezného s manželkou, bytom Slávičie údolie č. 14, 811 02 Bratislava
14. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 10403/13 - ostatná plocha o výmere 1150 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Vladislavu Jurištovú, Bellova č. 21, 831 01 Bratislava
15. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 11811 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2 a stavby na pozemku súp. č. 1663 v k. ú. Nové Mesto pre Mgr. Milana Kereša, Kyjevská č. 3, 831 02 Bratislava
16. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 12263 - zastavaná plocha a nádvoria o výmere 514 m2 a stavby na pozemku súp. č. 553 v k. ú. Nové Mesto pre 3LOBIT, o.z., Jégeho č. 5, 821 08 Bratislava
17. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13035/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Ing. Miroslava Balušíka s manželkou, bytom Varšavská č. 27, 831 03 Bratislava
18. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska – areál Kuchajda, Bratislava
19. Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska - areál ZŠ s MŠ Za kasárňou č. 2, Bratislava

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 19 nasledovné uznesenia:

9/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

9/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Adriana Kuceka
MUDr. Romana Procházku
2. členov mandátovej komisie
Vladimíra Margoliena
Mgr. Jána Reháčka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Jána Barcziho
Ing. Libora Gašpierika
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 1

9/03 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1.trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 02/08/B, 3/08/2, 4/09/5, 6/05/B, 8/18, 8/20, 8/29, 8/31, 8/32, 8/33, 8/34, 8/36
2. Splnené sú uznesenia
4/08, 6/11, 8/03, 8/05, 8/06, 8/07, 8/09, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16,
8/17, 8/19, 8/20/A/C, 8/221, 8/22, 8/23, 8/24, 8/25, 8/26, 8/27, 8/28, 8/30, 8/35
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

9/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z komplexnej kontroly referátu miestnych daní Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

9/05 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školu, Odborárska 2
- bez pripomienok
B. u k l a d á
Riaditeľke ZŠsMŠ
1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a vnútornú smernicu Zásady pre obeh účtovných dokladov pri poskytovaní preddavkov na výdavky prevádzkového charakteru z pokladne organizácie.
Termín: trvale
2. Vysporiadať vrátenie neoprávnene vyplácaného príplatku za riadenie pre ekonómku organizácie v období rokov 2006 a 2007. Termín: do 30.6.2008
3. Pri uzatváraní nových nájomných zmlúv podľa zákona č. 116/1990 Zb. zapracovať do textu presný termín úhrad nájomného. Pre v súčasnosti platné nájomné zmluvy, v ktorých termín nie je určený vypracovať dodatky k zmluvám. V prípade omeškania platieb uplatňovať zo zmlúv dojednanú penalizáciu za omeškané platby. Termín: do 29.2.2008 a ďalej trvale
4. Dodržiavať zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a vypracovanú vnútornú smernicu a podľa nich vykonávať predbežnú finančnú kontrolu. Termín: Trvale
5. Pri zabezpečovaní obstarávania tovarov, služieb a prác postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a vypracovanou vnútornou smernicou. Termín: Trvale
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

9/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

9/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
postúpenie nevymoženej pohľadávky vo výške 637 172,- Sk za nájom nebytového priestoru na Račianskej č. 35-37 v Bratislave, súp. č. 1511 súčasnému vlastníkovi nebytového priestoru – spoločnosti USO, s.r.o. so sídlom Bzovická č. 26, Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 1
proti : 0

9/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
časový a rámcový program zasadnutí Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
- s pripomienkou :
„Vecný plán Komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry v mesiaci február doplniť
o bod – vykonať poslanecký prieskum na vybranej stavbe“
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

9/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyhodnotenie činnosti Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2007
- s pripomienkou :
1. V prvom ods. v prvej vete opraviť text na : „Komisia kultúry a športu ...“
2. Do zoznamu členov komisie dopísať meno Dagmar Arvayová
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

9/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

9/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj časti pozemku parc.č.5970/6 – diel č.1 o výmere 2 m2 a časti pozemku parc. č. 5970/25 – diel č.3 o výmere 32 m2, spolu o výmere 34 m2, v k.ú. Vinohrady, ktoré budú súčasťou novovytvoreného pozemku parc. č. 5970/59 podľa geometrického plánu č.62/2007 zo dňa 26.7.2007 pre Slovak-Sol reality s.r.o., Opavská 26, 831 01 Bratislava, IČO: 35 909 480 za cenu 3931,20 Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl.č.492/2004 Z.z. za 134.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 3
proti : 2

9/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13343/1 – orná pôda o výmere 554 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Petra Jezného s manželkou, bytom Višňová 6, 831 01 Bratislava za cenu 7280,-Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č.492/2004 Z.z. za 4.000.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 1
proti : 1

9/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13343/3 – orná pôda o výmere 538 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Ing. Jána Jezného s manželkou, bytom Slávičie údolie č.14, 811 02 Bratislava za cenu 7280,- Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č.492/2004 Z.z. za 3.900.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 1
proti : 0

9/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č.10403/13 – ostatná plocha o výmere 1150 m2 vytvorený na základe geometrického plánu č.31/2007 z pozemku parc. č. 10403/2 – ostatná plocha o výmere 11 590 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Vladislavu Jurištovú, bytom Bellova 21, 831 01 Bratislava za cenu 5500,-SK/m2, celkovo za 6.425.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 2
proti : 0

9/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č.11811 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2 zapísaného na LV č.1292 a stavby na pozemku súp.č.1663 zapísanej na LV č.2182 v k.ú. Nové Mesto pre Mgr. Milana Kereša, Kyjevská 3, 831 02 Bratislava za cenu 6292,-Sk/ m2 za pozemok a 2 816 897,- Sk za stavbu, celkovo za 4.238.889,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 2

9/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc.č.12263 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 514 m2 a stavby na pozemku súp.č.553 v k.ú. Nové Mesto pre 3 LOBIT o.z., Jégého 5, 821 08 Bratislava za cenu 6292,-Sk/ m2 za pozemok a 3 132 309,-Sk za stavbu, celkovo za 6.366.397,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 2
proti : 0

9/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13035/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Ing. Miroslava Balušíka s manželkou, bytom Varšavská 27, 831 03 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku a to za 2880,-Sk/ m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č.492/2004 Z.z. za 72 000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 3
proti : 0

9/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska – areál Kuchajda, Bratislava
v celkovej sume 850 000,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 1
proti : 0

9/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyčlenenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska – areál ZŠ s MŠ Za kasárňou č. 2, Bratislava v celkovej sume 850 000,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

Ako starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení p o z a s t a v u j e m v ý k o n uznesenia č. 9/08 v časti : - s pripomienkou: „Vecný plán Komisie územného rozvoja, výstavby a infraštruktúry v mesiaci február doplniť o bod – vykonať poslanecký prieskum na vybranej stavbe“, nakoľko sa domnievam, že uvedená časť uznesenia odporuje zákonu.

Ing. Richard Frimmel
prednosta starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Ján Barczi
overovateľ

Ing. Libor Gašpierik
overovateľ

Bratislava 19. 2. 2008
Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 11:59,
Hore
Hore
Hore