Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

8.- 11.12.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 8. zasadnutia
 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 11. decembra 2007

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Návrh na odpis nedoplatku evidovaného na poplatku zo vstupného za kalendárny rok 2004 u poplatkového subjektu DIVERTI, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
4. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 1999 u daňového dlžníka Credit Bratislava, s.r.o., Nitrianska č. 1840/11, 921 01 Piešťany
5. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2001 u daňového dlžníka Priemstav, stavebná a.s., Záhradnícka č. 46, 824 93 Bratislava
6. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2003 u daňového dlžníka Priemstav, stavebná a.s., Záhradnícka č. 46, 824 93 Bratislava
7. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2001 u daňového dlžníka DUNEX, s.r.o., Stará Vajnorská č. 17, 831 04 Bratislava
8. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2000 u daňového dlžníka ROSA GROUP, s.r.o., Stará Vajnorská č. 37, 831 04 Bratislava
9. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za kalendárny rok 1997 daňovému dlžníkovi Vater, s.r.o., Čremchová č. 17, 831 01 Bratislava
10. Návrh na odpis daňovej pohľadávky evidovanej na poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za kalendárny rok 2001 daňovému dlžníkovi LA FOURCHETTE, s.r.o., Lombardiniho č. 23, 831 03 Bratislava
11. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových nedoplatkov, evidovaných na dani z nehnuteľností, z účtovnej evidencie a ich zaradenie na podsúvahový účet
12. Návrh na odpísanie nevymožiteľných daňových nedoplatkov, evidovaných na miestnych daniach (okrem dane z nehnuteľností) a nedoplatkov, evidovaných na miestnych poplatkoch za uplynulé zdaňovacie obdobia z účtovnej evidencie a zaradenie na podsúvahový účet
13. Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny miestnemu kontrolórovi
14. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2008
16. Správa z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Sibírska ul., schválených MZ MČ B-NM dňa 14. 2. 2005
17. Správa z komplexnej kontroly príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM
18. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
19. Návrh na úpravu úhrad za činnosti v opatrovateľskej službe a detských jasliach
20. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2008 – 2010
21. Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO-podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava
22. Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie nerealizovaných investičných akcií zo zoznamu nedokončených investícií
23. Návrh Dodatku k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Cádrova č. 23, Bratislava.
24. Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
25. Návrh rámcového programu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
26. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 10 na Mestskej ul. č. 1, Bratislava
27. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku – skladov do správy organizácie EKO-podniku VPS so sídlom Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
28. Návrh na zverenie nehnuteľného a hnuteľného majetku – stavby do správy organizácie EKO-podniku VPS so sídlom Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, zriadenej MZ MČ B-NM
29. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 5620/87, parc. č. 5620/88, parc. č. 5620/89 v k. ú. Vinohrady pre SBDKREDIT, s.r.o., Tomášikova č. 11, 821 02 Bratislava, IČO: 31 379 869
30. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 17093/64 – zastavané plochy o výmere 309 m2 v k.ú.Nové Mesto pre J.P., s.r.o., Stará Vajnorská č. 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 821 167
31. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 6327 – záhrady o výmere 100 m2 v k. ú. Vinohrady pre Ing. Pavla Kučeru s manželkou, bytom Kúpeľná č. 5, 811 02 Bratislava
32. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 15115/7 – ostatné plochy o výmere 11938 m2 v k. ú. Nové Mesto pre VOBAG, s.r.o., Šancova č. 48, 811 05 Bratislava, IČO: 36 609 544
33. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 19327/6 – záhrady o výmere 1519 m2 a pozemku parc. č. 19327/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m 2 v k. ú. Vinohrady pre spoločnosť KBD TRADING, a.s. Pod Sokolice č. 4, 911 01 Trenčín, IČO: 36 311 405
34. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 6363/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1134 m 2, parc. č. 6362/1 – záhrady o výmere 404 m2 a parc. č. 6363/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 v k. ú. Vinohrady pre Katarínu Dodrvovú, bytom Račianska č. 1509/31, 831 03 Bratislava
35. Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005 a VZN MČ B-NM č.2/2007 zo dňa 10.4.2007 o miestnych daniach na území MČ B-NM
36. Umiestnenie multifunkčnej športovej haly

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 36 nasledovné uznesenia:

8/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkami:
- z programu rokovania stiahnuť materiály :
- Návrh na zverenie nehnuteľného majetku – skladov do správy organizácie EKO-podniku VPS so sídlom Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
- Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 17093/64 – zastavané plochy o výmere 309 m2 v k.ú. Nové Mesto pre J.P., s.r.o., Stará Vajnorská č. 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 821 167
- do programu rokovania zaradiť body :
- Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č.5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005 a VZN MČ B-NM č.2/2007 zo dňa 10.4.2007 o miestnych daniach na území MČ B-NM
- Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny miestnemu kontrolórovi MČ B-NM
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : -
proti : -

8/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Ing. Júliusa Jackuliaka
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Andreja Albertyho
Ľubomíra Juríka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Patricka Luttera
Ing. Annu Dúžekovú Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 0
proti : 0

8/03 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis nedoplatku evidovaného na poplatku zo vstupného za kalendárny rok 2004 podľa platobného výmeru č. 27553/2004/66/2 u poplatkového subjektu DIVERTI, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 1999 v zmysle platobného výmeru č. 8698/1999 u daňového dlžníka Credit Bratislava, s.r.o., Nitrianska č. 1840/11, 921 01 Piešťany podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

8/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2001 v zmysle platobného výmeru č. 4821/2001 zo dňa 6. 3. 2001 u daňového dlžníka Priemstav, stavebná a.s., Záhradnícka č. 46, 824 93 Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

8/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2003
v zmysle platobného výmeru č. 4821/2003 zo dňa 24. 2. 2003 u daňového dlžníka Priemstav,
stavebná a.s., Záhradnícka č. 46, 824 93 Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

8/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2001 v zmysle platobného výmeru na daň z nehnuteľností č. 60200/1142 zo dňa 1.3.2001 a platobného výmeru na daňové penále č. 70200/1142 zo dňa 30.10.2002 u daňového dlžníka DUNEX, s.r.o., Stará Vajnorská č. 17, 831 04 Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 26
zdržali sa : 0
proti : 0

8/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2000 v zmysle platobného výmeru č. 13324/2000 zo dňa 28. 2. 2000 a platobného výmeru na daňové penále č. 70200/13324 zo dňa 28. 5. 2002 u daňového dlžníka ROSA GROUP, s.r.o., Stará Vajnorská č. 37, 831 04 Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za kalendárny rok 1997 vyrubenom platobným výmerom č. k. 13302/9415/1/1997 zo dňa 4. 6. 1998 daňovému dlžníkovi Vater, s.r.o., Čremchová č. 17, 831 01 Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/10 Miestna rada
s c h v a ľ u j e
odpis daňovej pohľadávky evidovanej na poplatku za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov za kalendárny rok 2001 vyrubenom platobným výmerom č. k. 21863/01/2002 zo dňa 12. 6. 2002 daňovému dlžníkovi LA FOURCHETTE, s.r.o., Lombardiniho č. 23, 831 03, Bratislava, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

8/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpísanie nevymožiteľných daňových nedoplatkov, evidovaných na dani z nehnuteľností, z účtovnej evidencie a ich zaradenie na podsúvahový účet s tým, že pohľadávky budú naďalej vymáhané v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami hospodárenia
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

8/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpísanie nevymožiteľných daňových nedoplatkov, evidovaných na miestnych daniach (okrem dane z nehnuteľností) a nedoplatkov, evidovaných na miestnych poplatkoch za uplynulé zdaňovacie obdobia z účtovnej evidencie a zaradenie na podsúvahový účet, podľa predloženého materiálu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

8/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
mimoriadnu odmenu miestnemu kontrolórovi MČ B-NM Ing. Jánovi Dubravcovi vo výške 15% z ročnej mzdy
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 1

8/14 Miestne zastupiteľstvo
konštatuje, že:
1.trvá termín plnenia uznesení:
II/11/05/B, 7/15/B.1, 02/08/B, 3/14, 4/09/5, 6/05/B, 6/11/B
2. Splnené sú uznesenia
4/08/B, 6/03, 6/04, 6/05/A, 6/06, 6/07, 6/08, 6/09, 6/10, 6/11, 7/03.,
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z kontroly nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Sibírska ul., schválených MZ MČ B-NM dňa 14. 2. 2005
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/17 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
správu z komplexnej kontroly príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM
B. u k l a d á
riaditeľke organizácie pri vykonávaní finančnej kontroly postupovať v súlade s príkazom riaditeľky SK B-MN zo dňa 21.2.2001, vydaným v zmysle zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení n.p.. Termín: trvale
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

8/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

8/19 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
I/ úpravu úhrad za činnosti v opatrovateľskej službe pre dôchodcov a dôchodkyne s dôchodkom do 12 000 .- Sk, a to od 1. 1. 2008
II/ úpravu úhrad za činnosti v opatrovateľskej službe pre dôchodcov a dôchodkyne s dôchodkom nad 12 000 .- Sk, a to od 1. 1. 2008
III/ úpravu úhrady mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v Detských jasliach na Robotníckej ul. č. 11 na sumu 5 800 .- Sk, pričom poplatok za denné stravovanie predstavuje sumu 30 .- Sk, a to od 1. 1. 2008
IV/ úpravu Prevádzkového poriadku pre činnosť Detských jaslí na Robotníckej ul. č. 11 ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto z dôvodov zmeny mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v tomto sociálnom zariadení, a to s účinnosťou od 1. 1. 2008
B. u k l a d á
prednostovi miestneho úradu
z a b e z p e č i ť
1/ všetky úradné úkony spojené s úpravami úhrad za činnosti v opatrovateľskej službe;
2/ všetky úkony spojené s úpravou mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v Detských jasliach na Robotníckej ul. č. 11
3/ úpravu Prevádzkového poriadku pre činnosť Detských jaslí na Robotníckej ul.č.11 ako sociálneho zariadenia v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a realizovať štandardnú informovanosť o prijatých úpravách úpravu úhrad za činnosti v opatrovateľskej službe a detských jasliach
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 25
zdržali sa : 0
proti : 0

8/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. s ch v a l u j e
1. vyrovnaný rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2008 vo výške
365.707 tis. SKK
2. záväzné úlohy, limity
- bez pripomienok
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti
1. upravovať v priebehu roka 2008 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
2. povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov
C. b e r i e n a v e d o m i e
návrhy rozpočtov na roky 2009 a 2010
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

8/21 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO – podniku VPS, Halašova 20, 83290
Bratislava
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 0
proti : 0

8/22 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na vyradenie projektovej dokumentácie nerealizovaných investičných akcií zo zoznamu nedokončených investícií v zmysle záznamu z rokovania škodovej komisie zo dňa 07. 11. 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 1
proti : 0

8/23 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatku k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Cádrova č. 23, Bratislava.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 1
proti : 0

8/24 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

8/25 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
rámcový program zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

8/26 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 10 v dome Mestská č. 1 v Bratislave, súpisné č. 270, postavenom na parc. č. 11573/1, 11573 a 11573/3 katastrálne územie Bratislava - Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 1 600 000.- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 3497/351732 na zastavanom pozemku.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

8/27 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e z r o k o v a n i a
zverenie nehnuteľného majetku – skladov nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. – 17093/8 – stavba so súpisným č. 1028, parc. č. 17093/36 – stavba so súpisným č. 1028, par. č. 17089/2 – stavba so súpisným č. 1028 v k. ú. Nové Mesta, Stará Vajnorská č. 5, Bratislava do správy organizácie EKO-podniku VPS so sídlom Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

8/28 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného a hnuteľného majetku – stavby súp. č. 2827 – horná stanica lanovky na pozemku parc. č. 19614/3, stavby súp. č. 2827 – dolná stanica lanovky na pozemku parc. č. 19614/6 a stožiare lanovky na pozemku parc. č. 19614/4 v k. ú.. Vinohrady do správy EKO- podniku VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 1
proti : 0

8/29 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov par. č. 5620/87 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 , parc. č. 5680/88 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23 m2 a parc. č. 5620/89 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 , spolu o výmere 77 m2 pre SBDKREDIT spol. s r.o., Tomášikova 11, 821 02 Bratislava, IČO: 31 379 869 za cenu podľa znaleckého posudku a to za 3 931,20 Sk/ m2 , celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. za 302 700,- Sk.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 1
proti : 0

8/30 Miestne zastupiteľstvo
s ť a h u j e z r o k o v a n i a
odpredaj pozemku parc. č. 17093/64 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2 , vytvoreného na základe geometrického plánu č. 107/2007 z pozemku parc. č. 17093/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 324 m2 v k. ú. Nové Mesto per J.P.s.r.o. Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO: 35 821 167 za cenu podľa znaleckého posudku a to za 5 850,- Sk/ m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. za 1 895 400,- Sk.
- bez pripomienok

8/31 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku par. č. 6327 – záhrady o výmere 100 m2 v k. ú. Vinohrady pre Ing. Pavla Kučeru s manželkou, bytom Kúpeľná č. 5, 811 02 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku a to za 4 461,60 Sk/ m2 , celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. za 446 160,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 1
proti : 0

8/32 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 15115/7 – ostatné plochy o výmere 9331 m2 v k. ú. Nové Mesto pre VOBAO, s.r.o., Šancová 48, 811 05 Bratislava, IČO: 36 609 544za cenu 3 410,- Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 127/2007 zo dňa 27. 10. 2007, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z. z. za 31 800 000,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 2
proti : 1

8/33 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 19327/6 – záhrady o výmere 1519 m2 a pozemku par. č. 19327/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 v k.ú. Vinohrady pre spoločnosť KBD TRADING a. s., Pod Sokolice 4, 91 101 Trenčín, IČO: 36 311 405 za cenu 8 870, 40 Sk/m2 podľa znaleckého posudku č. 142/2007 zo dňa 27. 11. 2007, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. Č. 492/2004 Z. z. za 13 700 000,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 3
proti : 0

8/34 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. 6363/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1134 m2 , parc. č. 6362/1 – záhrady o výmere 404 m2 a parc. č. 6363/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 spolu o výmere 1554 m2 v k. ú. Vinohrady pre Katarína Dodrvovú, bytom Račianska 1509/31, 831 03 Bratislava za cenu podľa znaleckého posudku č. 128/2007 zo dňa 27. 11. 2007, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. č. 492/2004 Z. z. za 11 200 000,- Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 3
proti : 0

8/35 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
VZN MČ B-NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM v znení VZN MČ B-NM č. 5/2004 zo dňa 14. 12. 2004 v znení VZN MČ B-NM č. 5/2005 zo dňa 13.12.2005 a VZN MČ B-NM č.2/2007 zo dňa 10.4.2007 o miestnych daniach na území MČ B-NM
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

8/35 Miestne zastupiteľstvo
A. v y j a d r u j e
podporu umiestneniu multifunkčnej športovej haly v území Základnej školy na Kalinčiakovej ul. za podmienky vybudovania novej základnej školy na území terajšieho cyklistického štadióna na ul. Odbojárov
B. s p l n o m o c ň u j e
starostu mestskej časti Ing. Richarda Frimmela
rokovaním s primátorom hl. m. SR Bratislava Ing. Andrejom Ďurkovským a predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 1
proti : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Patrick Lutter
overovateľ

Ing. Anna Dúžeková
overovateľ

Bratislava 10. 10. 2007
Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 12:37,
Hore
Hore
Hore