Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

7.- 23.10.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 7. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 23. októbra 2007

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 10403/13 – ostatná plocha o výmere 1150 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Vladislavu Jurištovú, Bellova č. 21, 831 01 Bratislava
4. Návrh na voľbu člena odborníka komisie finančnej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 4 nasledovné uznesenia:

7/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
- stiahnuť z rokovania bod programu č. 3 „Návrh na odpredaj pozemku parc. č.
10403/13 – ostatná plocha o výmere 1150 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Vladislavu
Jurištovú, Bellova č. 21, 831 01 Bratislava“
Hlasovanie :
za : 35
zdržali sa : 0
proti : 0

7/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Mgr. Petru Masácovú
Danielu Šišolákovú
2. členov mandátovej komisie
Dagmar Arvayovú
Ing. Andreja Krabáča
3. overovateľov záznamu a uznesení
Vladimíra Margoliena
Mgr. Ján Reháček
4. za neprítomného – ospravedlneného predsedu mandátovej komisie Petra Kerdíka
Mgr. Dušana Jaroša
Hlasovanie :
za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

7/03 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dr. Františka Srnanského, nar. 17. 2. 1945, bytom ul. Čsl. Parašutistov č. 5, Bratislava, do
funkcie člena odborníka Komisie finančnej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie :
za : 36
zdržali sa : 0
proti : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Vladimír Margolien
overovateľ

Mgr. Ján Reháček.
overovateľ

Bratislava 24. 10. 2007
Spracovala : Anna Zachová


 Vytvorené: 29.03.2010 12:38,
Hore
Hore
Hore