Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

6.- 09.10.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 6. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 9. októbra 2007

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly odd. hospodárskeho a finančného MÚ B-NM – referátu účtovníctva
5. Správa z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zameranej na vybraný okruh činností pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM
6. Správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2006/2007
7. Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
8. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 7 na Kraskovej č. 10, Bratislava
9. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 3 na Mestskej č. 8, Bratislava
10. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 10 na Škultétyho č. 14, Bratislava
11. Návrh na vyňatie obecného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov zo správy organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb so sídlom Halašova č. 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870, zriadenej MZ MČ B-NM
12. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 10403/13 – ostatná plocha o výmere 1150 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Vladislavu Jurištovú, Bellova č. 21, 831 01 Bratislava
13. Návrh na voľbu člena odborníka komisie finančnej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
14. Návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (zmena čl. 49)

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 14 nasledovné uznesenia:

6/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
zdržali sa : 0
proti : 0

6/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Ing. Martina Bartoša
Ing. Annu Jánošovú
2. členov mandátovej komisie
Bc. Vieru Obšitníkovú
Mgr. Jána Reháčka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Jána Barcziho
Pavla Galamboša
Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 0
proti : 0

6/03 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, že
1. trvá termín plnenia uznesení :
II/11/05/B 7/15/B.1 02/08 3/14 4/08/B 4/09/5
2. splnené sú uznesenia :
02/19, 02/20 02/21 02/22 3/17 3/18 3/19 4/03 4/04 4/05 4/06 4/07 4/08/A
4/09/1,2,3,4, 4/10 4/11 4/12 4/13
3. ruší uznesenie : 3/18/1
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 0
proti : 0

6/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu z kontroly odd. hospodárskeho a finančného MÚ B-NM – referátu účtovníctva
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

6/05 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
správu z kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS zameranej na vybraný okruh činností pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM
B. u k l a d á
riaditeľovi EKO-podniku VPS
vypracovať nové VZN MČ B-NM o poriadku detských ihrísk v MČ B-NM, ktoré bude rešpektovať smernice verejného zdravotníctva ako i smernice, ktoré sú vydané EÚ pre zabezpečenie detských ihrísk T: 31. 12. 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 1
proti : 0

6/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
správu o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2006/2007
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 34
zdržali sa : 0
proti : 0

6/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

6/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 7 v dome Kraskova č. 10 v Bratislave, súpisné číslo 1627, postavenom na par. Č. 11888/1, 11888/2, 11888/3 a 11888/4 katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 1 700 000,- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 3885/416543 na zastavanom pozemku.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

6/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 7 v dome Kraskova č. 10 v Bratislave, súpisné číslo 1627, postavenom na par. č. 11888/1, 11888/2, 11888/3 a 11888/4 katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 1 700 000,- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 3885/416543 na zastavanom pozemku.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 1
proti : 2

6/10 A. Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 3 v dome na Mestskej ul. č. 8 v Bratislave, súpisné č. 245, postavenom na parcele č. 11571/1 katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 1 300 000,- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 4700/266211 na zastavanom pozemku a na priľahlom pozemku parc. č. 11571/3.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 0
proti : 0

6/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 10 v dome na Škultétyho ul. č. 14 v Bratislave, súpisné č. 52, postavenom na parcele č. 11402 a 11404, katastrálne územie Bratislava-Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 390 000,- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 1386/1022132 na zastavanom a priľahlom pozemku.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 0
proti : 0

6/12 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Protokol o vyňatí zverených pozemkov zo správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 s účinnosťou od 1.1.2008
B. u k l a d á
prednostovi miestneho úradu
a/ vypracovať zoznam obecných pozemkov na ktorých bude EKO-podnik VPS vykonávať údržbu verejnej zelene
b/ vypracovať zoznam miestnych komunikácií III. a IV. triedy, parkovísk, verejných priestranstiev, schodov a chodníkov na ktorých EKO-podnik VPS vykonávať letnú a zimnú údržbu
c/ predložiť vypracované zoznamy na prerokovanie do miestnej rady
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 1
proti : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Ján Barczi
overovateľ

Pavol Galamboš
overovateľ

Bratislava 10. 10. 2007
Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 12:38,
Hore
Hore
Hore