Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

4.MZ.- 12.06.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 4. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 12. júna 2007

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Návrh na odpustenie nedoplatku penále evidovaného na dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roku 2001 daňovníkovi Ing. Romanovi Morávkovi, bytom Vilová č. 27, 851 01 Bratislava
4. Návrh na odpustenie nedoplatku penále evidovaného na dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roku 2003 daňovníkovi Ing. Romanovi Morávkovi, bytom Vilová č. 27, 851 01 Bratislava
5. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
6. Návrh plánu činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2007
7. Správa z kontroly Oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM
8. Správa z kontroly Oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM
9. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2006
10. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 7 v dome na Legionárskej č. 19
11. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 10 v dome na Račianskej č. 89
12. Návrh na ocenenie fyzických osôb Cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
13. Návrh na konanie sobášnych obradov na ktoromkoľvek vhodnom mieste a určenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov spojených s poskytovanými službami a výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 13 nasledovné uznesenia:

4/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

3/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Jozefa Kunu
Mgr. Silviu Ciuttiovú
2. členov mandátovej komisie
Ing. Gabrielu Vojtechovú
Ing. Katarínu Liptákovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Jána Barcziho
Ing. Patricka Luttera
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 0
proti : 0

4/03 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpustenie nedoplatku penále evidovaného na dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roku 2001 daňovníkovi Ing. Romanovi Morávkovi, bytom Vilová č. 27, 851 01 Bratislava, vyrubeného platobnými výmermi:
č. k. : 72/20589/01 zo dňa 11.11.2002 za obdobie od 1.4.2001 do 31.12.2001
č. k. : 72/20589/02 zo dňa 11.11.2002 za obdobie od 1.1.2002 do 11.11.2002
č. k. : 72/20589/03 zo dňa 29.10.2003 za obdobie od 12.11.2002 do 31.12.2002
č. k. : 72/20589/003 zo dňa 29.10.2003 za obdobie od 1.1.2003 do 29.10.2003
podľa predloženého návrhu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 2

4/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpustenie nedoplatku penále evidovaného na dani z nehnuteľnosti za zdaňovacie obdobie roku 2003 daňovníkovi Ing. Romanovi Morávkovi, bytom Vilová č. 27, 851 01 Bratislava, vyrubeného platobnými výmermi:
č. k. : 72/20589/01 zo dňa 8.11.2004 za obdobie od 1.4.2003 do 31.12.2003
č. k. : 72/20589/02 zo dňa 8.11.2004 za obdobie od 1.1.2004 do 8.11.2004
podľa predloženého návrhu
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 1
proti : 2

4/05 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, ž e
1. t r v á termín plnenia uznesení :
II/11/05/B, 7/15/B.1, 02/08, 02/21, 02/22, 3/08, 3/14, 3/17, 3/18,
2 splnené sú uznesenia :
22/16, 02/19, 02/20, 3/03, 3/04, 3/05, 3/06, 3/07, 3/09, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/16, 3/19, 3/20, 3/21
3. z r u š e n é je uznesenie:
18/15 uznesením MZ č. 03/09 zo dňa 10.4.2007
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 28
zdržali sa : 2
proti : 1

4/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2007
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 2
proti : 0

3/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o výsledku kontroly oddelenia pre správu bytov a nebytových priestorov Miestneho
úradu Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 1
proti : 0

4/08 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
B. u k l a d á
prednostovi Miestneho úradu
1. Po ukončení investičných akcií priebežne zosúlaďovať zverovacie protokoly o zaradení do správy jednotlivých organizácií zriadených MZ MČ B-NM. U investičných akcií, ktoré neboli do ukončenia výkonu kontroly protokolárne odovzdané, tieto odovzdať do správy organizáciám. Termín : 31.10.2007
2. Zabezpečiť na oddelení VaI evidenciu dokladov o vykonaní finančnej kontroly pri faktúrach. Termín: priebežne
3. Pri zmenách finančných limitov jednotlivých akcií zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy predloženie rozpočtového opatrenia starostu. Termín: priebežne
Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 3
proti : 0

4/09 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e c e l o r o č n é h o s p o d á r e n i e
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2006
- bez výhrad
2. s c h v a ľ u j e
výsledok hospodárenia za rok 2006 vo výške 9.707.944,15 Sk a jeho pridelenie do
rezervného fondu
3. s c h v a ľ u j e
účtovnú závierku za rok 2006 organizáciám:
- Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
- Knižnica Bratislava-Nové Mesto
- EKO-podnik VPS
- Základná škola s materskou školou Cádrova
- Základná škola s materskou školou Česká
- Základná škola s materskou školou Jeséniova
- Základná škola Kalinčiakova
- Základná škola s materskou školou Odborárska
- Základná škola s materskou školou Riazanská
- Základná škola s materskou školou Sibírska
- Základná škola s materskou školou Za kasárňou
4. b e r i e n a v e d o m i e
správu audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2006
- bez pripomienok
5. A. u k l a d á
1. riaditeľovi ZŠ s MŠ Riazanská ul. č. 75, Bratislava a Rade školy pri ZŠ s MŠ Riazanská ul. č. 75, Bratislava
2. riaditeľke ZŠ s MŠ Sibírska ul. č. 38, Bratislava a Rade školy pri ZŠ s MŠ Sibírska ul. č. 38, Bratislava aby v spolupráci s referátom školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a Komisiou školstva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
v y p r a c o v a l i : - návrh opatrení na riešenie nepriaznivej situácie na  menovaných základných školách s materskou  školou Termín : 15. 10. 2007
B. ž i a d a
riaditeľov ostatných škôl a Rady škôl aby v spolupráci s referátom školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a Komisiou školstva pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
v y p r a c o v a l i : - návrh opatrení na zlepšenie finančnej situácie základných škôl a školských zariadení Termín : 15. 10. 2007
Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 1
proti : 2

4/10 A. Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 7 v dome na Legionárskej ul. č. 19 v Bratislave, súpisné č. 4, postavenom na parcele č. 10394/5, 10394/16a 10394/17 katastrálne územie Bratislava Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 2 350 000,- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 6665/408789 na zastavanom a priľahlom pozemku.
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 1
proti : 2

4/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 10 v dome na Račianskej ul. č. 89 v Bratislave, súpisné č. 1528, postavenom na parcele č. 12160, 12163 a 12168, katastrálne územie Bratislava Nové Mesto. Vyvolávacia cena je 2 000 000,- Sk. V cene je zahrnutá aj cena podielu 5222/564182 na zastavanom a priľahlom pozemku.
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 29
zdržali sa : 1
proti : 0

4/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
návrh na ocenenie nasledujúcich osôb Cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2007 :
1. JUDr. Eduard Kukan, diplomat, narodený 26. 12. 1939, bytom ul. Vajnorská č. 98/E Bratislava
2. Otakar Nehera, výtvarný fotograf, narodený 25. 10. 1917, bytom ul. Bartoškova č. 6 Bratislava
3. Doc. Ing. Ján Starší, hokejový veterán, narodený 17. 10. 1933, bytom ul. Olivová č. 62 Bratislava
4. Prof. MUDr. Ján Štencl, prednosta gyn. oddelenia, rektor zdravotnej univerzity, narodený 19. 5. 1940, bytom ul. Novovestská č. 25, Bratislava
5. Gréta Švercelová, vyd. Jezná, sólistka SND, operná speváčka, narodená 15.6.1947, bytom ul. Višňová č. 6, Bratislava
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 30
zdržali sa : 1
proti : 0

4/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. Úhradu nákladov spojených s výkonom sobášneho obradu
1. v náhradnej sobášnej sieni na Junáckej č. 1 vo výške 4 000,- Sk
2. na ktoromkoľvek vhodnom mieste v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo výške 6 000,- Sk
V prípade sporu o vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhodne starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
B. Oslobodenie od poplatku v prípade vykonania sobášneho obradu v byte alebo v nemocnici, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, alebo sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do sobášnej siene.
- bez pripomienok Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 0
proti : 0

 Ing. Richard Frimmel
 starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Ing. Ján Barczi
overovateľ I
ng. Patrick Lutter
overovateľ

Bratislava 12. 6. 2007
Spracovala : Júlia Červenková

Vytvorené: 29.03.2010 12:39,
Hore
Hore
Hore