Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

3.- 10.04.2007

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 3. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 10. apríla 2007

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy, školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, zameranej na zabezpečenie úloh súvisiacich so správou, prevádzkou a údržbou MÚ B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 12. 10. 2004
5. Správa o vyhodnotení sťažností a petícií občanov za rok 2006
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 16. 6. 1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č.4/1998 zo dňa 16.6.1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej č. 21, v Osvetových strediskách na Stromovej č. 18, Makovického č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej č. 5, v znení neskorších predpisov
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
8. Návrh na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2007 – 2013
9. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 18/15, písm. c/, zo dňa 18. októbra 2005, ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. 5841/18 k. ú. Vinohrady o rozlohe 25 m2 do vlastníctva Viliama Korenčíka, bytom Jaskový rad č. 1, Bratislava
10. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
11. Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba – Kamenné sady v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
12. Návrh na odvolanie a voľbu člena odbornej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
13. Návrh siete a organizácie škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2007/2008
14. Návrh na zaradenie „Športového gymnázia Kalinčiakova“ do siete škôl
15. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia v mestských častiach Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-Záhorská Bystrica
16. Správa o činnosti Okrskovej stanice MsP B-NM za rok 2006
17. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13057/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Máriu Šubínovú, bytom Račianska č. 60, 831 02 Bratislava
18. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13057/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Juraja Šubína s manželkou, bytom Račianska č. 58, 83102 Bratislava
19. Návrh na odpredaj pozemku parc. č. 13057/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Helenu Navrkalovú, bytom Račianska č. 56, 831 02 Bratislava
20. Návrh Rámcového plánu zasadnutí Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2007
21. Návrh Urbanistickej štúdie zóny – Račianska, Kukučínova a Kominárska ul.

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 21 nasledovné uznesenia:

3/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
- do programu rokovania doplniť bod :
„Návrh Urbanistickém štúdie zóny – Račianska, Kukučínova a Kominárska ul.
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 1

3/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
Dagmar Arvayovú
Vladimíra Margoliena
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Dušana Jaroša
MUDr. Romana Procházku
overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Martina Bartoša
Danielu Šišolákovú
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 1

3/03 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, ž e
1. t r v á termín plnenia uznesení :
II/11/05/B, 7/15/B.1, 18/15, 19/08/B, 22/16, 02/08/B, 02/19,,02/20, 02/21, 02/22
1. splnené sú uznesenia :
22/20, 5MMZ/04, 02/04, 02/05, 02/07, 02/08/A/C, 02/09, 02/10, 02/11, 02/12, 02/13, 02/14,
02/15, 02/16, 02/17, 02/18, 02/23, 02/24
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
zdržali sa : 0
proti : 0

3/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z previerky oddelenia vnútornej správy, školstva, kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, zameranej na zabezpečenie úloh súvisiacich so správou, prevádzkou a údržbou MÚ B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 12. 10. 2004
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
zdržali sa : 0
proti : 0

3/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2006
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
zdržali sa : 0
proti : 0

3/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/1998 zo dňa 16. 6. 1998, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/1998 zo dňa 16. 6. 1998, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Trhový poriadok pre trhoviská na Brezovskej a Riazanskej ulici a Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto na Vajnorskej č. 21, v Osvetových strediskách na Stromovej č. 18, Makovického č. 4 a vo Vzdelávacom stredisku na Ovručskej č. 5, v znení neskorších predpisov
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

3/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 35
zdržali sa : 0
proti : 0

3/08 Miestne zastupiteľstvo
1. u k l a d á
prednostovi MÚ zabezpečiť vypracovanie projektu v zmysle Výzvy pre verejný sektor určenú pre Bratislavský kraj – Cieľ 2. zo dňa 19. 3. 2007 Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj APRR MVRR a zabezpečenie realizácie dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2007 – 2013 formou zadania vybranému subjektu
2. u s t a n o v u j e
komisiu v zložení : Ing. Marián Vereš - predseda, RNDr. Jana Ondrová, Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc., Ing. Jozef Bača, PhD., M. Phil., Mgr. Gerti Duni, Ing. Pavol Galamboš, Mgr. Adrian Kucek, Mgr. Dušan Jaroš, Ing. arch. Jaroslav Paška za účelom :
a) vypracovania podkladov pre konečnú verziu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2007 – 2013 priebežne v procese programového cyklu školení realizovaných na základe projektu Miestna samospráva Európskeho typu, podaného mestskou časťou v rámci Operačného programu Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3
b) výberu subjektu na realizáciu spracovania dokumentu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti na roky 2007 – 2013
Hlasovanie : za : 35
zdržali sa : 0
proti : 0

3/09 Miestne zastupiteľstvo
z r u š u j e
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 18/15, písm. c/, zo dňa 18. októbra 2005, ktorým bol schválený prevod pozemku parc. č. 5841/18 k. ú. Vinohrady o rozlohe 25 m2 do vlastníctva Viliama Korenčíka, bytom Jaskový rad č. 1, Bratislava za kúpnu cenu 2 400,- Sk/m2 , teda celkovo za cenu 60 000,- Sk.
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

3/10 Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

3/11 Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba – Kamenné sady v zmysle §30 ods. 4 Stavebného zákona
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 35
zdržali sa : 0
proti : 0

3/12 Miestne zastupiteľstvo
1. o d v o l á v a
Ing. Patricka Luttera z funkcie člena odbornej komisie finančnej pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
2. v o l í
Ing. Patricka Luttera za člena odbornej komisie životného prostredia a verejného poriadku pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 34
zdržali sa : 0
proti : 0

3/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Sieť a organizáciu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2007/2008
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 4
proti : 1

3/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
zaradenie „Športového gymnázia Kalinčiakova“ do siete škôl
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 27
zdržali sa : 1
proti : 0

3/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia v mestských častiach Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-Záhorská Bystrica
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

3/16 Miestne zastupiteľstvo
b e r i e   n a   v e d o m i e
Správu o činnosti Okrskovej stanice mestskej policie Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 0

3/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13057/12 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Máriu Šubínovú, bytom Račianska č. 60, 831 02 Bratislava za cenu 2 652,- Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. 492/2004 Z.z za 48.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 2

3/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13057/13 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Juraja Šubína s manželkou, bytom Račianska č. 58, 831 02 Bratislava za cenu 2 652,- Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. 492/2004 Z.z
za 48.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 32
zdržali sa : 0
proti : 2

3/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 13057/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Helenu Navrkalovú, bytom Račianska č. 56, 831 02 Bratislava za cenu 2 652,- Sk/m2, celkovo po zaokrúhlení v zmysle vyhl. 492/2004 Z.z za 48.000,-Sk
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 31
zdržali sa : 0
proti : 2

3/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Rámcový plán zasadnutí Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava.- Nové Mesto na rok 2007
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 33
zdržali sa : 0
proti : 0

3/21 Miestne zastupiteľstvo
1. s ú h l a s í
s Urbanistickou štúdiou zóny – Račianska, Kukučínova a Kominárska ulica ako s územnoplánovacím podkladom pre usmerňovanie územného rozvoja vo vymedzenom území
2. p o v e r u j e
starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zaslaním prijatého uznesenia primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy
- bez pripomienok
Hlasovanie : za : 20
zdržali sa : 10
proti : 2

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Daniela Šišoláková
overovateľ

Ing. Martin Bartoš
overovateľ

Bratislava 11. 4. 2007

Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 12:39,
Hore
Hore
Hore