Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

2.MMZ.- 05.08.2008

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
 U Z N E S E N I A z 2. mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 5.augusta 2008

1. Schválenie programu
2. Doplnenie mandátovej a návrhovej komisie a voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Po prerokovaní programu miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1- 3 uznesenia:

2MMZ/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania bez pripomienok:
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

2MMZ/02 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. členov návrhovej komisie
JUDr. Vieru Obšitníkovú
Vladimíra Margoliena
2. členov mandátovej komisie
Pavla Galamboša
Ing. Libora Gašpierika
3. overovateľov záznamu a uznesení
Mgr. Gerti Duniho
JUDr. Adriána Kuceka
Hlasovanie : za : 32
proti : 0
zdržali sa : 0

2MMZ/03 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s pripomienkami
a) upraviť názov VZN (neskoloňovať)
b) § 3 ods. 1 znie : „1. Príspevok sa neuhrádza v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z.“
c) V § 3 ods. 2 - odsek začať veľkým písmenom
Hlasovanie : za : 35
proti : 0
zdržali sa : 0

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Ing. Richard Frimmel
starosta

PaedDr. Jolana Račická
predsedníčka návrhovej komisie

Mgr. Gerti Duni
overovateľ

JUDr. Adrián Kucek
overovateľ

Bratislava 5. 8. 2008

Spracovala : Júlia Červenková
Vytvorené: 29.03.2010 11:58,
Hore
Hore
Hore