Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stavebné povolenie

Čo vybavíte

Stavby a ich zmeny týkajúce sa komunikácií  III. a IV. triedy a účelových komunikácií je možné uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka  začať vykonávať stavebné práce  na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.

Čo potrebujete
 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  Projektová dokumentácia stavby (vrátane  projektu odvedenia dažďových vôd z komunikácií a spevnených plôch, projektu organizácie dopravy počas výstavby, jednoznačné splnenie podmienok územného rozhodnutia ) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním)
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46  (voda, príroda, odpady)
 • Vyjadrenie Krajského riaditeľstva policajného zboru v BA – KDI ,Špitálska 8, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava, odbor pozemkový a lesný (ak sa stavba umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa komunkácia pripája na komunikáciu v správe OÚCDaPK)   
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava, odbor pozemkový a lesný (ak sa stavba umiestňuje v ochrannom pásme lesa)
 • Vyjadrenie Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, námestie Slobody 6, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje v blízkosti trolejových vedení)
 • Vyjadrenie Mestskej časti Bratislava Nové Mesto  – k investičnej činnosti
 • Overenie priebehu podzemných vedení (BVS, SPP, ZSE. Slovak Telekom, Bratislavská teplárenská spol., Dalkia, ÚPC, Swan, Siemens, ...)
 • Vyjadrenie Magistrátu hlavného mesta SR - odd. cestného hospodárstva, , Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
 • Overenie zastavovacích podmienok - záväzné stanovisko (§ 120, 140b stavebného zákona)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (prístavba, prestavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu - na spevnené plochy a parkoviská      30,00
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám - na spevnené plochy a parkoviská      50,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 € vrátane    100,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    200,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    400,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane    800,00
na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade nad
10 000 000 € 

1 000,00  
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte

Ing. Valéria Holubkovičová
kancelária č. 614/6. poschodie

telefón: 02/49 253 162
e-mail: valeria.holubkovicova@banm.sk
– oddelenie územného konania a stavebného poriadku - špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie
 


Vytvorené: 27.01.2012 13:43, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore