Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odstránenie stavby

Čo vybavíte

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.

Čo potrebujete
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
  • List vlastníctva (originál)
  • Kópia katastrálnej mapy (originál)
  • Fotodokumentácia, príp. jednoduchá projektová dokumentácia stavby
  • Technologický opis prác, pri odstraňovaní stavby
  • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie odstránenia stavby, ak sa jedná o stavbu odstraňovanú svojpomocou
  • Mená a adresy účastníkov konania – dotknutých susedov
  • Vyjadrenie Okresného úradu v Bratislave, Odborárske námestie 3, 810 05, Bratislava (životné prostredie)
  • Doklad o zaplatení správneho poplatku. Poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu,  ktorý pripravia na stavebnom úrade
  • Stanovisko MČ Bratislava Nové Mesto k investičnému zámeru (oddelenie životného prostredia a územného plánovania na Miestnom úrade)
Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady.

Správny poplatok (v eurách):
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - fyzická osoba 20,00
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby - právnická osoba 50,00

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Eva Daňová – poverená vedením oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/44 452 473, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk
             
Daša Adámková Hyžová - administratívne práce a evidencia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166   
e-mail: dasa.hyzova@banm.sk

JUDr. Mgr. Michaela Blanárová - právnik (materská dovolenka)
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 157

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ľubica Hadeková
kancelária č. 604/6. poschodie

telefón: 02/49 253 155
e-mail: lubica.hadekova@banm.sk

Ing. Andrea Kubačková
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: andrea.kubackova@banm.sk

Ing. arch. Kamila Marušáková
kancelária č. 613/6. poschodie

telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Ján Šilinger
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: jan.silinger@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. Monika Vidličková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: monika.vidlickova@banm.sk
 


Vytvorené: 27.01.2012 10:05, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore