Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

24.MZ.- 10.10.2006

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A z 24. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 10. októbra 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Doplnenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 16.12.2003
5. Návrh na odvolanie Ing. Dariusa Klinovského z funkcie člena Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta
6. Správa z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, ul. Cádrova č. 23, Bratislava
7. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2006
8. Správa o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2006
10. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku v správe Knižnice Bratislava - Nové Mesto
11. Návrh na odpísanie pohľadávok EKO-podniku VPS
12. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 11279/9 v k. ú. Nové Mesto pre Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov č. 10, 832 32 Bratislava, IČO: 39786503
13. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 7095/3 - ostatná plocha o výmere 20 m2 pre Západoslovenskú energetiku, a. s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551
14. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 5617/7 - zastavaná plocha o výmere 5 m2 v k. ú. Vinohrady pre Slovak-Sol reality, s.r.o., Opavská č. 26, 831 01 Bratislava, IČO: 35909480
15. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 18224/5 - zastavaná plocha o výmere 161 m2 pre Mgr. Viliama Brtáňa s manželkou, bytom Čremchová č. 5, 831 01 Bratislava
16. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 5750/39- zastavaná plocha o výmere 135 m2 a par. č. 5750/40 - zastavaná plocha o výmere 11 m2 v k. ú. Vinohrady, pre Igora Šíra s manželkou, bytom ul. Čremchova č. 29, 831 01 Bratislava
17. Návrh na úpravu diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchodcov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa výšky dôchodku od 1. 11. 2006
18. Návrh Dodatku č. 4 Zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
19. Návrh na dobrovoľnú dražbu bytu č. 24 v dome na Rozvodnej č. 17

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-19 nasledovné uznesenia:

24/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania
- s pripomienkou : do programu rokovania zaradiť bod :
- Návrh na odvolanie Ing. Dariusa Klinovského z funkcie člena Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta

24/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. za členov návrhovej komisie :
zastupujúceho predsedu - Mgr. Petru Masácovú
Ing. Annu Dúžekovú
Ing. Ladislava Dudása
2. členov mandátovej komisie
Mgr. Silviu Ciuttiovú
Mgr. Kláru Kochanovú
3. overovateľov záznamu a uznesení
Ing. Máriu Kaducovú
Mgr. Jána Reháčka

24/03 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, že
1. trvá termín plnenia uznesení :
II/11/05/B, 7/15/B.1, 18/15C 19/08/B, 21/16, 22/08, 22/13, 22/16, 22/18, 22/20
2. splnené sú uznesenia
16/058B.2 16/20 18/14 20/06B 21/04 21/13 21/14 21/15 22/03 22/04 22/05 22/06 22/07 22/09 22/10 22/11 22/12 22/14 22/15 22/17 22/19
- bez pripomienok

24/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly splnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z komplexnej kontroly príspevkovej organizácie Stredisko kultúry B-NM schválených MZ MČ B-NM dňa 16.12. 2003
- bez pripomienok

24/05 Miestne zastupiteľstvo
n e s c h v a ľ u j e
Návrh na odvolanie Ing. Dariusa Klinovského z funkcie člena Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta

24/06 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
Správu z komplexnej kontroly rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Cádrova ul. č. 23
- bez pripomienok
B. u k l a d á
riaditeľovi ZŠsMŠ, Cádrova ul. č. 23
pri zabezpečovaní tovaru, prác a služieb postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnou internou normou
Termín : priebežne

24/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2006
- bez pripomienok

24/08 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2005/2006
- bez pripomienok

24/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2006
- bez pripomienok

24/10 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku z pracovísk Knižnice Bratislava- Nové Mesto
- bez pripomienok

24/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpísanie pohľadávok EKO-podniku VPS v celkovej výške 2 403 586,70 Sk
- bez pripomienok

24/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 11279/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 v k. ú. Nové Mesto pre Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského so sídlom v Bratislave, Odbojárov č. 10, 832 32 Bratislava, IČO: 39786503 za cenu 2995,20 Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 17 970,- Sk.
- bez pripomienok

24/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 7095/3 - ostatná plocha o výmere 20 m2 vytvoreného na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 50/2006 z pozemku parc. č. 7095/1 v k.ú. Vinohrady, pre Západoslovenskú energetiku, a. s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, za cenu 4867,20 Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 97 000,- Sk.
- bez pripomienok

24/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 5617/7 - zastavaná plocha o výmere 5 m2 vytvoreného na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 47/2005 z pozemku parc. č. 561/4 v k. ú. Vinohrady pre Slovak-Sol reality, s.r.o., Opavská č. 26, 831 01 Bratislava, IČO: 35 909 480 za cenu 3 744,- Sk/m2, celkove za 18 720,- Sk.
- bez pripomienok

24/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 18224/5 - zastavaná plocha o výmere 161 m2 vytvoreného na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 5/2006 z pozemku parc. č. 18224/1 v k.ú. Vinohrady, pre Mgr. Viliama Brtáňa s manželkou, bytom Čremchová č. 5, 831 01 Bratislava za cenu 3234,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 521 000,- Sk.
- bez pripomienok

24/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 5750/39- zastavané plochy a nádvoria o výmere 135 m2 a pozemok par. č. 5750/40 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 v k. ú. Vinohrady, spolu o výmere 146 m2 pre Igora Šíra s manželkou, bytom ul. Čremchova č. 29,83101 Bratislava za cenu 4 056,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 592 000,- Sk.
- bez pripomienok

24/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
A. úpravu diferencovaného poskytovania zľavy zo stravného dôchodcov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa výšky dôchodku
B. Zásady poskytovania stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov orgánmi samosprávy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- bez pripomienok

24/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
V zmysle "Zásad o hospodárení ..." čl 7 ods. 1
1a - zverenie majetku MČ B-NM
- zariadenie Domu kultúry Kramáre, ul. Stromová č. 18, Bratislava v cene 3.588.778,90 Sk do majetku Strediska kultúry B-NM k termínu 1. 1. 2007
1b - vyňatie z majetku Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
a/ Osvetové stredisko Ovručská č. 5, ktoré sa nachádza v k.ú. Vinohrady zapísané na LV č. 1442 parcela č. 11811, zastavaná plocha o výmere 226 m2,
b/ Osvetové stredisko Makovického č. 4, ktoré sa nachádza v k.ú. Nové Mesto, pozemok zapísaný na LV č. 1292, ako zastavaná plocha parc. č. 12263 o výmere 514 m2
a ich prevod do majetku MČ B-NM k 1. 9. 2006
- bez pripomienok
2. Dodatok č. 4 Zriaďovacej listiny Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská č. 2
- s pripomienkami :
1. v § 1 ods. 1 vypustiť písm. b)
2. v § 1 ods 2 znie :
"Zariadenie Domu kultúry Kramáre, ul. Stromová č. 18, v nadobúdacej cene 3.588.778,90 Sk so zostatkovou cenou k 1. 1. 2007 vo výške 1 976 849,90 Sk sa zveruje dňom 1. 1. 2007 do majetku Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, ul. Vajnorská č. 21."

24/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vykonanie dobrovoľnej dražby voľného bytu č. 24 v dome na Rozvodnej č. 17 v Bratislave, súpisné č. 3189, postaveného na parc. č. 5572/13, katastrálne územie Vinohrady. Vyvolávacia cena je 2 700 tis. Sk.
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

Mgr. Petra Masácová
zastupujúca predsedkyňa návrhovej komisie

Ing. Mária Kaducová
overovateľ

Mgr. Ján Reháček
overovateľ

Bratislava 10. 10. 2006
Spracovateľ : Júlia ČervenkováVytvorené: 30.03.2010 20:18,
Hore
Hore
Hore