Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Zmena stavby pred dokončením

Čo vybavíte

Všetky podstatné zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní sú charakterizované ako zmeny stavby pred dokončením a podliehajú povoleniu stavebného úradu. V konaní o zmene stavby pred dokončením stavebný úrad postupuje  primerane podľa ustanovení upravujúcich stavebné konanie. Ak sa požadovaná zmena podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej v stavebnom konaní, konanie o zmene sa môže spojiť s kolaudačným konaním.

Čo potrebujete Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Správny poplatok (v eurách):
 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením:
a) na stavby na bývanie
    na stavbu rodinného domu      50,00
    na stavbu bytového domu    200,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²      25,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²      50,00
c) na stavebné povolenie dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu      35,00
    bytových domov    100,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      30,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      30,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka      30,00
    na spevnené plochy a parkoviská      30,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      30,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      50,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      50,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka      50,00
    na spevnené plochy a parkoviská      50,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      50,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      20,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
    do 50 000 € vrátane    100,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane    200,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane    400,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane    600,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane    800,00
    nad 10 000 000 € 1 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby      50,00

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.30

U koho vybavíte
 
Eva Daňová – poverená vedením oddelenia územného konania a stavebného poriadku
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166, 02/49 253 400
e-mail: eva.danova@banm.sk        

Daša Adámková Hyžová - administratrívne práce a evidencia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166    
e-mail: dasa.hyzova@banm.sk

JUDr. Mgr. Michaela Blanárová - právnik 
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón:02/49 253 157
e-mail: michaela.blanarova@banm.sk

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ľubica Hadeková
kancelária č. 604/6. poschodie

telefón: 02/49 253 155
e-mail: lubica.hadekova@banm.sk

Ing. Andrea Kubačková
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: andrea.kubackova@banm.sk

Ing. Andrea Kubačková
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: andrea.kubackova@banm.sk

Ing. arch. Kamila Marušáková
kancelária č. 613/6. poschodie

telefón: 02/49 253 163
e-mail: kamila.marusakova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Ján Šilinger
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: jan.silinger@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. Monika Vidličková
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: monika.vidlickova@banm.sk
 


Vytvorené: 27.01.2012 09:52, Borčin Ján