Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dodatočné stavebné povolenie

Čo vybavíte

Konanie o dodatočnom povolení stavby môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
V prípade, že vlastník stavby  požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade  preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby. S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie.

Čo potrebujete
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak stavba nie je dokončená)
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať súhlas vlastníka pozemku, alebo iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o výstavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch) a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete). PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina a environmentálne činnosti)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska),
 • Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby, ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
 • Stanovisko Hl. m. SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Leteckého úradu SR  (Letisko M. R. Štefánika, Bratislava)
 • Vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu v BA, Trenčianska 55, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy k dodatočnému povoleniu stavby
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46 Bratislava (ak je stavba rozostavaná v ochrannom pásme lesa)
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Vyjadrenie Technickej inšpekcie SR (Holekova  3, Bratislava), iba ak je súčasťou stavby vyhradené technické zariadenie (napr. výťah)
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
   
 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie (ak je stavba úplne dokončená)
 • Ak stavebník nie je vlastníkom stavebného pozemku, preukázať súhlas vlastníka pozemku alebo iné právo k pozemku (v zmysle §139 Stavebného zákona napr. nájomná zmluva, zmluva o stavbe, zmluva o vecnom bremene)
 • 2 x  projektová dokumentácia stavby (vrátane profesií, domových prípojok, projektu odvedenia dažďových vôd zo striech a spevnených plôch a situácia osadenia stavby M 1:200 (vrátane susedných stavieb, uličných pohľadov a napojenia na inžinierske siete. PD bude vypracovaná oprávnenou osobou, ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a/  zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (Prešovská  48, Bratislava)
 • Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s.  (Čulenova 6, Bratislava)
 • Vyjadrenie Slov. plynáren. priemyslu - distribúcia, a.s.  (Mlynské nivy 44/B, Bratislava)
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (voda, odpady, ovzdušie,  príroda a krajina a environmentálne činnosti)
 • Doklad o odbornej spôsobilosti projektanta (fotokópia, adresa bydliska)
 • Stanovisko hl.m.SR , Primaciálne nám. 1, Bratislava na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • Vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, Bratislava
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje na záhrade, príp. vo vinici a pod.)
 • Vyjadrenie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Miletičova 19, Bratislava (ak sa stavba  umiestňuje v blízkosti dráhy)
 • Vyjadrenie Bratislavského samosprávneho kraja, Drieňova, Bratislava (ak sa stavba umiestňuje  v blízkosti trolejových vedení)
 • Záväzné stanovisko Hl. m. SR Bratislavy , Primaciálne nám 1, Bratislava
 • Plná moc (v prípade, ak sa žiadateľ dá zastupovať)
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku  – poplatok sa hradí po vyhotovení predpisu, ktorý pripravia na stavebnom úrade
 • Právoplatné rozhodnutie o výrube drevín
 • Vyjadrenie Okresného úradu Bratislava, odbor pozemkový a lesný, Tomášikova 46 Bratislava (ak je stavba rozostavaná v ochrannom pásme lesa)
 • Geometrický plán skutočného zamerania stavby (GP musí byť overený  správou katastra nehnuteľností)
 • Zápis do digitálnej technickej mapy mesta
 • Doklad o nakladaní so stavebným odpadom počas výstavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre vodné stavby
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie príslušného stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie
 • Povolenie zriadenia vjazdu na miestnu (verejnú) komunikáciu
 • Doklady o splnení základných požiadaviek na stavby:
 • a) revízna správa NN prípojky a vnútornej  elektroinštalácie, (EPS)
 • b) revízna správa bleskozvodu
 • c) revízna správa plynoinštalácii (prípojka a vnútorná inštalácia), tlaková skúška plynového potrubia
 • d) osvedčenie o nezávadnosti komína
 • e) tlakové skúšky vodovodu, skúška tesnosti kanalizácie, vykurovacia skúška
 • f) energetický certifikát
 • l) certifikáty – prehlásenia o zhode  stavebných výrobkov
 • Ďalšie doklady (týka sa právnických osôb):
 • a) funkčné skúšky VZT
 • b) povolenie ObÚŽP k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (stredný a veľký zdroj)
 • c) doklad o vykonaní  úradnej skúšky  k vyhradeným tech. zariadeniam (výťah, tlakové nádoby, VZT...)

 Stavebný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce podklady

Správny poplatok (v eurách):

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená bez stavebného povolenia, alebo v rozpore so stavebným zákonom a za dodatočné povolenie zmeny stavby sa platí:
a) na stavby na bývanie
    na stavbu rodinného domu     150,00
    na stavbu bytového domu     600,00
b) stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, rekreačné domy) alebo na zmeny   dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
    ak zastavaná plocha neprekračuje 25 m²      75,00
    ak zastavaná plocha prekračuje 25 m²    150,00
    rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu    105,00
    bytových domov    300,00
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    garáže s jedným alebo dvomi miestami      90,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť      90,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne      odpadových vôd, jazierka      90,00
    na spevnené plochy a parkoviská      90,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady      90,00
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    garáže s jedným alebo dvomi miestami     150,00
    prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť     150,00
    na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka     150,00
    na spevnené plochy a parkoviská     150,00
    na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám napr. letné kuchyne, bazény, sklady     150,00
f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)      60,00
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:
    do 50 000 € vrátane     300,00
    nad 50 000 € do 100 000 € vrátane     600,00
    nad 100 000 € do 500 000 € vrátane  1 200,00
    nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane  1 800,00
    nad 1 000 000 do 10 000 000 € vrátane  2 400,00
    nad 10 000 000 €  3 000,00
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby     150,00


Kedy vybavíte
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte
          

Ing. Gabriela Vašková - vedúca oddelenia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 617
e-mail: gabriela.vaskova@banm.sk   

Ing. arch. Andrea Bzdúchová - odborný referent
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Mgr. Simona Fašungová - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: simona.fasungova@banm.sk

Ing. Zuzana Galliková, PhD. - odborný referent
kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02 49 253 154
e-mail: zuzana.gallikova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková - odborný referent
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. arch. Alexandra Kuchariková - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 135
e-mail: alexandra.kucharikova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová – odborný referent
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová - odborný referent
kancelária č. 604/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková - odborný referent
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. Klaudia Targošová - odborný referent
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: klaudia.targosova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová - odborný referent
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. arch. Pavel Vodička - odborný referent
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 400
e-mail: pavel.vodicka@banm.sk

Ing. Elena Vörösová - odborný referent
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banmVytvorené: 27.01.2012 09:49, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore