Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

22.MZ.- 13.06.2006

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
U Z N E S E N I A   z  22. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 13. júna 2006

Miestne zastupiteľstvo prerokovalo :

1. Schválenie programu rokovania
2. Doplnenie návrhovej a mandátovej komisie, voľba overovateľov záznamu a uznesení
3. Vyhodnotenie plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
4. Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2006
5. Správa z kontroly Oddelenia územného plánovania a životného prostredia MÚ B-NM
6. Návrh stanoviska MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1997 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2001 a návrh stanoviska MČ B-NM k pracovnému návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska
7. Návrh na ocenenie fyzických osôb samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2006
8. Správa o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2005
9. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku - počítačovej siete bývalého BYTOFOND-u Nové Mesto
10. Návrh Územného plánu zóny Podhorský pás a Všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach územného plánu zóny Podhorský pás
11. Návrh na ukončenie činnosti OS Ovručská ul. a Makovického ul.
12. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 6521/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2 v k. ú. Vinohrady pre spoločnosť RAMA s.r.o., Júnová č. 6, 831 01 Bratislava
13. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 19399/25 - záhrada o výmere 359 m2 v k. ú. Vinohrady pre Dagmar Morávkovú s manželom, bytom Rozvodná č. 13, 831 01 Bratislava
14. Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 11279/4 v k. ú. Nové Mesto pre Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov č. 10, 832 32 Bratislava
15. Návrh na dlhodobý prenájom časti pozemku parc. č. 19614/6, parc. č. 19614/7, parc. č. 19614/9 v k. ú. Vinohrady pre SNOWDROP, s.r.o., Sládkovičova č. 4, 811 06 Bratislava, IČO 359672251
16. Návrh na odpredaj pozemkov, parc. č. 6546/2, parc. č. 6546/3, parc. č. 6546/4 v k. ú. Vinohrady pre Gustáva Bzdúcha, bytom Kováčska č. 2, 831 04 Bratislava
17. Návrh na prenájom časti obecného pozemku v areáli Kuchajda
18. Návrh na odpredaj pozemkov, parc. č. 15111/20, parc. č. 15111/21, parc. č. 15111/22 v k.ú. Nové Mesto pre Slovenskú poštu, a.s. IČO 36 631 124, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
19. Návrh Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou MČ B-NM
20. Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 11738/2 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť DUNI and PARTNERS so sídlom na Topoľčianskej ul. č. 17, Bratislava, IČO 35807768

Po prerokovaní programu rokovania miestne zastupiteľstvo prijalo k bodom č. 1-20 nasledovné uznesenia:

22/01 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
program rokovania s pripomienkou :
do programu rokovania doplniť body :
- Návrh Zásad poskytovania obecných bytov samosprávou MČ B-NM
- Návrh na odpredaj pozemkov, parc. č. 15111/20, parc. č. 15111/21, parc. č. 15111/22 v k.ú. Nové Mesto pre Slovenskú poštu, a.s. IČO 36 631 124, Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
- Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 11738/2 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť DUNI and PARTNERS so sídlom na Topoľčianskej ul. č. 17, Bratislava, IČO 35807768

22/02 Miestne zastupiteľstvo
v o l í
1. za členov návrhovej komisie :
Bc. Andreja Albertyho
Dagmar Arvayovú
2. členov mandátovej komisie
PaedDr. Hanu Blažíčkovú
Dušana Bobríka
3. overovateľov záznamu a uznesení
Karola Bunčáka
Štefana Butaša

22/03 Miestne zastupiteľstvo
k o n š t a t u j e, že
1. trvá termín plnenia uznesení :
II/11/05/B 7/15/B.1 16/05 B.2 16/20 18/14 18/15C 19/08/B 20/06/B 21/04 21/13 21/14 21/15 21/16
2. splnené sú uznesenia
12/20 15/16 16/12 18/15/A/B 18/16 20/09 21/05 21/06 21/07 21/08 21/09 21/10 21/11 21/12 21/17 21/18
- bez pripomienok

22/04 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2006
- bez pripomienok

22/05 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Správu z kontroly oddelenia územného plánovania a životného prostredia MÚ B-NM
- bez pripomienok

22/06 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
stanovisko MČ B-NM k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR
Bratislavy č. 1/1997 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/2001 a stanovisko MČ B-NM k pracovnému návrhu Prevádzkového poriadku pohrebiska
- bez pripomienok

22/07 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
ocenenie fyzických osôb Cenou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2006 pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky nasledovne za dosiahnutie významných výsledkov práce a rozvoj mestskej časti Bratislava-Nové Mesto:
1. Ing. Peter Kováčik, spisovateľ
2. Ing. Ondrej Macko, generálny riaditeľ Duslo, a.s., odštepný závod Istrochem
3. Miloslav Mečíř, tenista, olympijský víťaz
4. Ing. Mongi Msolly, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb
5. Drahomír Prihel, akad. sochár
6. Elo Romačík, herec
- bez pripomienok

22/08 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
správu o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2005
- bez pripomienok

B. u k l a d á
prednostovi MÚ
doriešiť legislatívnu úpravu bytov osobitného určenia MČ B-NM
T: 10.10.2006

22/09 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku - počítačovej siete v budove na Hálkovej č. 11, v minulosti používanej bývalým BYTOFOND-om Nové Mesto
- bez pripomienok

22/10 Miestne zastupiteľstvo
1. s c h v a ľ u j e
a/ výrok schvaľujúceho orgánu o námietkach uplatnených pri prerokúvaní Územného plánu zóny Podhorský pás
b/ upravený Územný plán zóny Podhorský pás v zmysle výroku schvaľujúceho orgánu, okrem sektoru č. 5 Horný Slanec, sektoru č. 6 Veľký Varan, sektoru č. 7 Koziarka a sektoru č. 8 Amfiteáter
c/ vymedzenie záväznej a smernej časti územného plánu
d/ upravené Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Územného plánu zóny Podhorský pás v zmysle výroku schvaľujúceho orgánu
2. b e r i e n a v e d o m i e
a/ stanovisko nadriadeného orgánu územného plánovania
b/ vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN MČ B-NM o záväzných častiach Územného plánu zóny Podhorský pás - dodatok
3. p o v e r u j e
prednostu Miestneho úradu MČ B-NM zabezpečením čistopisu Územného plánu zóny Podhorský pás v 8 vyhotoveniach v zmysle výroku schvaľujúceho orgánu
4. z r u š u j e
Územný plán obytnej zóny Koliba - Briežky dňom podpisu čistopisu Územného plánu zóny Podhorský pás starostom mestskej časti B-NM
- bez pripomienok

22/11 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
1. ukončenie činnosti Osvetového strediska Ovručská a Osvetového strediska Makovického k 30. 6. 2006
2. odovzdanie priestorov osvetových stredísk MÚ B-NM k 1. 9. 2006
- bez pripomienok

22/12 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. 6521/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2 v k. ú. Vinohrady pre spoločnosť RAMA, s.r.o., Júnova č. 6, 831 01 Bratislava za cenu 4 492,80 Sk/m2, celkove za 1 114 214,- Sk
- bez pripomienok

22/13 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 19399/25 - záhrada o výmere 359 m2 vytvoreného na základe odčleňovacieho GP č. 112/2005 z pozemku parc. č. 19399/25 - záhrada o výmere 400 m2 v k.ú. Vinohrady pre Dagmar Morávkovú s manželom, bytom Rozvodná č. 13, 831 01 Bratislava za cenu 5 896,80 Sk/m2, celkove za 2 116 950,- Sk
- bez pripomienok

22/14 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parc. č. 11279/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 820 m2 v k.ú. Nové Mesto, vytvorený na základe odčleňovacieho geometrického plánu č. 10/2006 z pozemku parc. č. 11279/4 na dobu 30 rokov pre Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, IČO 39786503, za cenu 50,- Sk/m2/ rok, celkove za 41 000,- Sk
- bez pripomienok

22/15 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. 19614/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 645 m2, časť pozemku, parc. č. 19614/7 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2 a časť pozemku, parc. č. 19614/9 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 354 m2 a budovu so súp. č. 2827 na pozemku par. č. 19614/6, celkove o výmere 1146 m2 v k.ú. Vinohrady, na dobu 99 rokov pre SNOWDROP, s.r. o., Sládkovičova č. 4, 811 06 Bratislava, IČO 35967251
- bez pripomienok

22/16 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov, parc. č. 6546/2 - vinice o výmere 300 m2 , parc. č. 6546/3 - vinice o výmere 373 m2, parc. č. 6546/4 - vinice o výmere 388 m2, spolu o výmere 1061 m2 v k.ú. Vinohrady so zriadením predkupného práva na dobu 10 rokov v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Gustávovi Bzdúchovi, bytom Kováčska č. 2, 831 04 Bratislava za cenu 6468,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 492/2004 Z.z. za 6.862.550,- Sk
- s pripomienkou :
v kúpnopredajnej zmluve zakotviť zriadenie predkupného práva na dobu 10 rokov v prospech mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za cenu 6 468,- Sk/m2

22/17 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
dobu nájmu časti obecného pozemku v areáli Kuchajda zo strany Junáckej ul. nájomcovi KAMEL, s.r.o., Junácka č. 6, 831 04 Bratislava do 30. 9. 2034
- bez pripomienok

22/18 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov parc. č. 15111/20 - ostatné plochy o výmere 1913 m2, parc. č. 15111/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 217 m2, parc. č. 15111/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, celkove o výmere 2433 m2 v k.ú. Nové Mesto pre Slovenskú poštu, a.s., IČO 36631124, Partizánska cesta č. 9,
975 99 Banská Bystrica za cenu 4791,20 Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle vyhlášky č. 490/2004 Z.z. za 11 700 000,- Sk
- bez pripomienok

22/19 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
Zásady poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- s pripomienkami : - v Zásadách poskytovania obecných bytov samosprávou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto :
- v Čl. 1 ods. 2 písm. a/ upraviť text :
"a/ z naliehavosti bytového problému obyvateľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, žiadateľa trvale pracujúceho na území mestskej časti a žiadateľa s aspoň 5-ročným prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a žiadateľ nie je vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu na území Bratislavského samosprávneho kraja"
- v Čl. 2 ods. 2 posledná veta - upraviť text :
"V oboch prípadoch sa bude dražiť vlastnícke právo k predmetným obecným bytom s tým, že budúci nadobúdateľ potvrdí, že je uzrozumený s celkovým právnym stavom a s postavením fyzických subjektov v byte."
- v Dražobom poriadku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- v Čl. III - upriviť názov článku
"Čl. III - Stanovená cena"
- prečíslovať články : Čl. IV. - na Čl. V.
Čl. V. - na Čl. IV.

22/20 Miestne zastupiteľstvo
s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku, parc. č. 11738/2 v k.ú. Nové Mesto pre spoločnosť DUNI and PARTNERS so sídlom na Topoľčianskej ul. č. 17, Bratislava, IČO 35807768 za cenu 3640,- Sk/m2, celkove po zaokrúhlení v zmysle Vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku za 7 699 000,- Sk
- bez pripomienok

Ing. Richard Frimmel
starosta

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta

MUDr. Eleonóra Grmanová
predseda návrhovej komisie

Karol Bunčák
overovateľ

Štefan Butaš
overovateľ

Bratislava 13. 6. 2006
Spracovateľ : Júlia Červenková
Vytvorené: 30.03.2010 20:19,
Hore
Hore
Hore